[KONKURS] Leć z nami do pięknego Rzymu!

red./materiały organizatora
16 czerwca startuje połączenie lotnicze między Bydgoszczą a stolicą Włoch. Z tej okazji dzisiaj rusza konkurs, w którym wygrać można sześć przelotów z Bydgoszczy do Rzymu i z powrotem.

Połączenie Bydgoszczy z Rzymem obsługiwać będzie włoska linia Mistral Air. Loty odbywać się będą w poniedziałki i czwartki. Czas przelotu będzie wynosił około 2,5 godziny.

W związku z uruchomieniem nowej trasy do Stolicy Piotrowej, dziś rusza konkurs „Ulubione miejsce Jana Pawła II w Rzymie” organizowany przez bydgoskie lotnisko oraz Urząd Marszałkowski. Partnerem medialnym jest „Express Bydgoski”.

Aby wygrać jeden z trzech podwójnych biletów wystarczy wybrać jedno z ulubionych miejsc Jana Pawła II w Rzymie i napisać dlaczego to miejsce było wyjątkowe dla papieża Polaka oraz dlaczego jest wyjątkowe także dla Ciebie.

Dlaczego chciałbyś je odwiedzić? W mailu oprócz odpowiedzi na pytanie muszą znaleźć się także: imię i nazwisko, numer telefonu, data urodzenia, adres zamieszkania. Odpowiedzi przyjmowane będą do 30 maja do godz. 23.59. Adres mailowy:

konkurs@express.bydgoski.pl.

REGULAMIN

Marszałek Województwa Kujawsko – Pomorskiego Piotr Całbecki
oraz
Prezes Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A. Tomasz Moraczewski
zapraszają do udziału w konkursie

„Ulubione miejsce Jana Pawła II w Rzymie”

organizowanym w ramach Święta Województwa Kujawsko – Pomorskiego, 100-lecia Portu Lotniczego w Bydgoszczy oraz nadania patronatu Jana Pawła II województwu kujawsko-pomorskiemu

REGULAMIN KONKURSU
„ULUBIONE MIEJSCE JANA PAWŁA II W RZYMIE”:

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorami i fundatorami nagród konkursu „Ulubione miejsce Jana Pawła II w Rzymie” zwanego dalej konkursem są:
a. Port Lotniczy Bydgoszcz S.A. z siedzibą w Białych Błotach 86-005, ul. Paderewskiego 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000121056, NIP: 554-030-92-29, REGON: 091230462, kapitał zakładowy w wysokości 94 810 005 zł. opłacony w całości,

zwany dalej Organizatorem
b. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, NIP: 956-19-45-671, REGON: 871121290

zwany dalej Współorganizatorem.

2. Partnerem Medialnym Konkursu jest firma Express Media sp. z o.o z siedzibą w Bydgoszczy 85-058, ul. Warszawska 13, , wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000022049, NIP 967 10 55 458, zwanej dalej Partnerem.
3. Niniejszy regulamin (dalej: "Regulamin") określa zasady udziału w Konkursie oraz zasady jego przebiegu, nadzoru nad jego przeprowadzeniem, a także zasady postępowania reklamacyjnego
4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 612 z późn. zm.).
5. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 2 Warunki uczestnictwa w Konkursie

1. Z zastrzeżeniem pkt. 4 poniżej, Uczestnikiem niniejszego Konkursu może być każda osoba fizyczna, będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, która co najmniej w dniu rozpoczęcia Konkursu spełnia następujące warunki:
a. posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
b. zapoznała się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia,
c. jest osobą pełnoletnią, tzn. mającą ukończone 18 lat w dniu przystąpienia do Konkursu,
d. posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zgoda Uczestnika na opublikowanie jego imienia, nazwiska, miejscowości zamieszkania oraz wykorzystanie jego wizerunku w domenach Organizatora, Współorganizatora i Partnera Konkursu, poprzez ich rozpowszechnianie, utrwalanie, obróbkę i powielanie za pośrednictwem dowolnego medium, zamieszczenie w publikacjach, a także na ich wykorzystywanie w opracowaniach materiałów promocyjnych, umieszczanie na stronach internetowych w celach promocyjnych i marketingowych przez Organizatora Współorganizatora i Partnera Konkursu.
3. W Konkursie biorą udział tylko Uczestnicy, którzy spełnili wszystkie warunki i zasady określone w niniejszym Regulaminie. Wszystkie warunki zawarte w ust. 1 muszą zostać spełnione łącznie.
4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Współorganizatora lub Partnera, ani osoby współpracujące z Organizatorem, Współorganizatorem lub Partnerem, a także krewni i powinowaci tych osób do drugiego stopnia włącznie.
5. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym również prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

§ 3 Zasady Konkursu

1. Konkurs organizowany jest w terminie od 25.05.2016 do 01.06.2016
2. Ogłoszenie Konkursu nastąpi w dniu 25.05.2016 r., termin nadsyłania odpowiedzi konkursowych upływa dnia 30.05.2016 r. o godz. 23:59. Ogłoszenie wyników nastąpi dnia 01.06.2016 r. Czynności związane z przekazaniem nagród będą trwać do dnia 08.06.2016 r.
3. Przebieg konkursu:
a. 25.05.2016 roku - ogłoszenie konkursu i publikacje prasowe z informacją na temat konkursu na łamach „Expressu Bydgoskiego” i „Nowości” , na www.express.bydgoski.pl , www.nowosci.com.pl oraz na Facebookach „Expressu Bydgoskiego” i „Nowości” w dniach od 25.05.2016 do 30.05.2016 roku,
b. 25.05.2016-30.05.2016 godz. 23:59 - Przesłanie przez Uczestnika konkursu mailem – na adres konkurs@expressmedia.pl konkurs@express.bydgoski.pl konkurs@nowosci.com.pl odpowiedzi na pytanie/zadanie konkursowe. Zadanie konkursowe: Wybierz jedno z ulubionych miejsc Jana Pawła II w Rzymie i napisz dlaczego to miejsce było wyjątkowe dla Jana Pawła II oraz dlaczego jest wyjątkowe także dla ciebie. Dlaczego chciałbyś je odwiedzić? W zgłoszeniu mailowym na konkurs oprócz odpowiedzi na pytanie/zadanie konkursowe muszą znaleźć się także dane osobowe Uczestnika: imię i nazwisko Uczestnika, numer telefonu, data urodzenia, adres zamieszkania.
c. 31.05.2016 roku -wybór sześciu najciekawszych, z nadesłanych, zgłoszeń przez komisję konkursową partnera
d. Ogłoszenie na stronach www.express.bydgoski.pl oraz www.nowosci.com.pl zwycięzców konkursu, którzy wygrają dwa podwójne bilety w dwie strony z Bydgoszczy do Rzymu w datach określonych przez Organizatora konkursu.
4. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
5. Odpowiedzi konkursowe nie spełniające wymagań określonych w Regulaminie lub przesłane po terminie trwania konkursu, nie będą oceniane.
6. Rozstrzygnięcie konkursu zostanie opublikowane na stronach internetowych Partnera Medialnego Konkursu dnia 01.06.2016r.
7. Wymaganym językiem dla wykonania zadania konkursowego jest język polski.
8. Każdy uczestnik Konkursu może zdobyć tylko jedną nagrodę we wszystkich odsłonach konkursu, organizowanego za pomocą różnych Partnerów Medialnych Zastrzeżenie to będzie weryfikowane przez Komisję Konkursową w momencie oceny odpowiedzi konkursowych i przed wyłonieniem zwycięzcy.
9. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest akceptacja niniejszego Regulaminu w całości, zobowiązanie się do przestrzegania określonych w nim warunków i zasad, jak również potwierdzenie, iż Uczestnik spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie oraz wyraża zgodę na wykorzystywanie swoich danych osobowych do celów Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.).
10. Organizatorowi Konkursu przysługuje prawo wykluczenia ze skutkiem natychmiastowym uczestnika z udziału w Konkursie, jak również prawo odmowy przyznania Uczestnikowi nagrody w przypadku, gdy Uczestnik podał nieprawdziwe lub niekompletne dane wymagane i niezbędne do przyznania nagrody, a także w przypadku nie zastosowania się do niniejszego Regulaminu oraz stosowania przez Uczestnika nieuczciwych praktyk.

§ 4. Wyłonienie zwycięzców

1. Organem dokonującym weryfikacji odpowiedzi konkursowych oraz decydującym o przyznaniu nagród w Konkursie będzie Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora. Komisja ta składać się będzie z trzech osób wyłonionych przez Organizatora.
2. Wyłonienie zwycięzców Konkursu (rozstrzygnięcie Konkursu) odbędzie się w dniu 31.05.2016 r. na posiedzeniu zamkniętym, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
3. W celu wyłonienia zwycięzców Konkursu, Komisja Konkursowa oceni wszystkie prawidłowo nadesłane odpowiedzi konkursowe i dokona wyboru najciekawszych a zarazem poprawnych odpowiedzi konkursowych. Na tej podstawie Komisja Konkursowa wyłoni w sumie 6 (sześciu) zwycięzców (dalej: Laureat) Konkursu.
4. Komisja Konkursowa wyłoni wspomnianych Laureatów, tylko spośród Uczestników, którzy spełniają warunki określone w Regulaminie.
5. Laureat zostanie powiadomiony o swojej wygranej dnia 01.06.2016 r. za pośrednictwem strony internetowej Partnera Medialnego Konkursu.

§ 5 Nagrody

1. Nagrodą w konkursie jest 6 (sześć) biletów-voucherów na przelot dla dwóch osób na trasie Bydgoszcz – Rzym w dniu 16.06.2016 oraz Rzym Bydgoszcz w dniu 20.06.2016r. wraz z podatkami i opłatami lotniskowymi oraz bagażem. Nagrody nie można wymieniać na ekwiwalent pieniężny.
2. Bilet-voucher ważny jest na lot wykonany przez Mistral Air. 
3. Laureat zobowiązany jest do zastosowania się do warunków podróży stosowanych przez linie lotnicze Mistral Air. 
4. Laureat konkursu jednocześnie akceptuje warunki podróży linii lotniczych Mistral Air, które dostępne są na stronie internetowej www.mistralair.it.  
5. Nagrody w postaci biletu-voucheru (kodu promocyjnego) Laureat Konkursu odbierze osobiście lub przez uprawnionego pełnomocnika w siedzibie Organizatora.
6. Laureat zobowiązany jest w terminie 3 dni od dnia ogłoszenia zwycięzców (powiadomienia go przez Organizatora zgodnie z § 4 ust. 5) skontaktować się z Organizatorem (wysyłając e-mail/prywatną wiadomość na adres a.niedzwiedzki@bzg.aero) w celu potwierdzenia przyjęcia nagrody, podania danych potrzebnych do jej przekazania oraz koniecznych do zapłaty podatku, o którym mowa w § 5 ust.7.
7. Do nagrody wymienionej w ust. niniejszego paragrafu 1 Laureat otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 10 % wartości nagrody, która zostanie przeznaczona przez Organizatora na uregulowanie zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranej zgodnie z artykułem 30 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r, poz. 361 z późn. zm.).
8. Laureatowi nie przysługuje prawo do wyboru nagród lub zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród ani otrzymania ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego. Przy odbiorze nagród należy okazać dokument potwierdzający tożsamość wraz ze zdjęciem Laureata Konkursu.
9. W przypadku, gdy Laureat nie będzie zainteresowany nagrodą, odmówi jej przyjęcia, nie spełni zasad określonych w Regulaminie lub Laureat nie skontaktuje się z Organizatorem w czasie wskazanym w ust. 6 traci prawo do nagrody.
10. Podmiotem odpowiedzialnym za realizację nagród w Konkursie jest Organizator.
11. Nagroda niezrealizowana we wskazanym przez Organizatora terminie z powodu utraty prawa do nagrody przez Laureata, nagroda pozostaje do wyłącznej dyspozycji Organizatora i przechodzi na kolejną osobę na liście rezerwowej.

Dane osobowe

1. Podmiotem przetwarzającym dane w rozumieniu art. 20 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 z późn. zm.) oraz administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2015 r.poz. 2135 z późn. zm.) jest Organizator.
2. Dane osobowe uczestników Konkursu przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji czynności konkursowych. Zakres przetwarzanych danych będzie obejmował imiona, nazwiska, adresy i numery telefonów oraz adresy e-maili uczestników Konkursu. Uczestnicy Konkursu mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może uniemożliwić Organizatorowi należyte przeprowadzenie Konkursu, w tym w szczególności wydanie Nagrody.
3. Laureaci Konkursu wyraża zgodę na publikację swego imienia i nazwiska, miejscowości, a także wizerunku w domenach Organizatora i Partnera Konkursu zgodnie z warunkami określonymi w
§ 2 ust. 2
4. Laureaci przenoszą na rzecz Organizatora, Współorganizatora i Partnera Konkursu bezwarunkowo, nieodpłatnie, całość autorskich praw majątkowych oraz praw pokrewnych do swojego zadania konkursowego na wszystkich znanych w momencie ogłaszania konkursu polach eksploatacji w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), oraz na polach eksploatacji wskazanych w § 2 ust.11.

§ 7 Reklamacje

1. Wszystkie roszczenia, reklamacje, uwagi i zastrzeżenia do przebiegu Konkursu można składać wyłącznie pisemnie na adres Organizatora: Port Lotniczy Bydgoszcz S.A., 86-005 Białe Błota, ul. Paderewskiego 1 przez cały czas trwania Konkursu, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu (o rozpatrzeniu reklamacji decyduje data stempla pocztowego) z dopiskiem: Regulamin konkursu „Ulubione miejsce Jana Pawła II w Rzymie”
2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
3. Reklamacje złożone po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej nie będą rozpatrywane.
4. Organizator rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. Reklamacje będą rozpatrywane w oparciu o postanowienia Regulaminu. Uczestnik zostanie poinformowany o decyzji Organizatora pisemnie na adres wskazany w reklamacji.

Postanowienia końcowe

1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie Partnera Medialnego oraz w biurze Organizatora w okresie trwania Konkursu.
2. Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.
3. Akceptacja niniejszego Regulaminu wiąże się z wyrażeniem zgody na przystąpienie do bazy danych Portu Lotniczego Bydgoszcz i subskrybowania cyklicznie wysyłanego Newslettera.
4. Organizator kontaktuje się z Uczestnikami tylko i wyłącznie na potrzeby Konkursu.
5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu pod warunkiem, że taka zmiana nie naruszy praw nabytych Uczestników Konkursu. O zmianie Regulaminu Organizator powiadomi na stronie Organizatora na www.bzg.aero, jak również Uczestników konkursu, co najmniej 14 dni przed wprowadzeniem zmian.
6. Regulamin wchodzi w życie w dniu opublikowania.

archiwum organizatora
archiwum organizatora

Wideo

Komentarze 4

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

b
babcia

czy wie ktoś gdzie tanie noclegi w Rzymie?

L
Loretta

Trzecia od prawej to Ja ! Robię świetne lody ! Na upał jak znalazł !

s
sera

Do Stolicy Piotrowej lataja wyborcy PIS a reszta normalnych ludzi lata do Rzymu.

K
Kruk

To gdzie będziemy latać, do Stolicy Piotrowej, czy do Rzymu? O ile się orientuję Stolica Piotrowa (Stolica Apostolska, Watykan), lotniska nie ma.

Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3