MAMA 4 plus: Emerytura dla matek z co najmniej czwórką dzieci od marca 2019 roku. Ustawa weszła w życie. Na tak zwane matczyne emerytury MRPiPS przeznaczy kilkaset milionów złotych rocznie. Komu przysługuje emerytura dla matek. Od jakiego roku życia i ile pieniędzy dostaną mamy? Czy ze świadczenia będą mogli skorzystać również ojcowie? Przeczytaj. [Emerytura dla matek: kryteria, zasady, ile pieniędzy będzie można dostać, od kiedy matczyne emerytury; MAMA plus]

Weszła w życie ustawa o świadczeniu MAMA 4 PLUS. Jakie są założenia emerytur dla matek z co najmniej czwórką dzieci? Ile pieniędzy dostaną mamy, kto będzie mógł skorzystać (jakie będą kryteria) z tzw. matczynych emerytur? Sprawdź w galerii poniżej:

Mama plus. Emerytura dla matek i ojców z co najmniej 4 dzieci

W uchwalonym projekcie ustawy budżetowej na 2019 r.

potwierdzono finansowanie emerytur dla matek. Projekt ustawy o tzw. matczynych emeryturach poznaliśmy kilka miesięcy temu (ustawa weszła w życie z dniem 1 marca 2019). Jak czytamy w uzasadnieniu projektu ustawy o emeryturach dla matek, świadczenie ma na celu uhonorowanie i docenienie okresu wychowywania dzieci.

Projekt ustawy jest realizacją zapowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego w części dotyczącej uhonorowania osób, które wychowały co najmniej czworo dzieci i z tytułu długoletniego zajmowania się potomstwem nie wypracowały emerytury w wysokości odpowiadającej co najmniej kwocie najniższej emerytury - czytamy w uzasadnieniu projektu.

Przeczytaj: Zmiana czasu do likwidacji? Przed godz. 9 rano może być ciemno!

Świadczenie ma być przyznane:

  • matce, która urodziła i wychowała lub wychowała co najmniej czworo dzieci;
  • ojcu, który wychował co najmniej czworo dzieci - w przypadku śmierci matki dzieci albo porzucenia dzieci przez matkę.

Emerytura dla matek z 4 dzieci. Jakie będą zasady i kryteria. Ile pieniędzy można dostać z programu MAMA 4 PLUS

Rząd proponuje przyznanie tzw. matczynej emerytury osobom, które urodziły i wychowały bądź wychowały co najmniej czworo dzieci i nie nabyły prawa do emerytury lub też ich emerytura wypłacana przez organ rentowy jest niższa od najniższej emerytury (wówczas dostaną wyrównanie do konkretnej kwoty - więcej o tym piszemy poniżej).

Zobacz również:

Emerytura dla matek - kryteria, zasady

O świadczenia z programu MAMA 4 PLUS będą mogły ubiegać się osoby, które nie posiadają niezbędnych środków do życia i osiągnęły wiek emerytalny. W przypadku kobiet to 60 lat, mężczyzn – 65 lat;

Świadczenie przysługuje osobom zamieszkującym na terytorium Polski i mającym tzw. ośrodek interesów życiowych na terytorium naszego kraju – przez co najmniej 10 lat. Rodzicielskie świadczenie uzupełniające będzie mogło być przyznane także obywatelom Polski lub osobom, mającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu w Polsce bądź obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub cudzoziemcom legalnie przebywającym na terytorium Polski;

Nie będzie go natomiast mogła pobierać:

  • osoba, którą sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub której sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej;
  • w przypadku długotrwałego zaprzestania wychowania małoletnich dzieci;
  • gdy po przyznaniu świadczenia osoba która je pobiera jest tymczasowo aresztowana lub odbywa karę pozbawienia wolności lub przebywa w całodobowych placówkach odwykowych dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających.

Zobacz również:

Zobacz również: "Flesz. Emerytura dla matek z 4 dzieci

Emerytura dla matek z 4 dzieci. Od kiedy

Matczyne emerytury mają zacząć obowiązywać od 1 marca 2019 roku. Emerytura miałaby być przyznawana od 60 roku w przypadku kobiet oraz od 65 roku w przypadku mężczyzn. Szacuje się, że prawo o ubieganie się o nią będzie przysługiwało około 80 tys. osób. MRPiPS chce przeznaczyć w 2019 na ten cel kilkaset milionów rocznie

MAMA 4 PLUS - ile pieniędzy dostaną mamy, jaka wysokość świadczenia

Emerytura dla matek z 4 dzieci wynosiłaby tyle samo co najniższa emerytura (od 1 marca 2019 roku będzie to 1100 zł brutto). Po wejściu w życie nowych przepisów osoby spełniające kryteria, będą mogły złożyć wniosek do Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w celu uzyskania prawa do świadczenia.

W przypadku, gdy osoba zainteresowana pobiera już świadczenie niższe od najniższej emerytury, świadczenie MAMA 4 PLUS będzie uzupełniać pobierane świadczenie do kwoty najniższej emerytury (1100 zł brutto). Natomiast, w przypadku osoby nie mającej prawa do żadnego świadczenia, wysokość rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego odpowiadać będzie tej kwocie. Zanim dojdzie do jego wypłaty Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zbada m.in. sytuację dochodową danej osoby.

Zobacz również: WALORYZACJA EMERYTUR W 2019