„Zwierzęcy Świat"

Kamila Dorawa
Udostępnij:


Wybieramy najsympatyczniejsze zdjęcie zwierzaka domowego, najlepszego lekarza weterynarii oraz najlepszy zwierzęcy salon piękności w Bydgoszczy i okolicach!

Każdy ze zwycięzców otrzyma statuetkę. Ponadto, dodatkową nagrodą dla Najlepszego Lekarza Weterynarii będzie również voucher na artykuł, a dla zwycięzcy w kategorii Najlepszy Zwierzęcy Salon Piękności - voucher na reklamę w wydaniu codziennym „Expressu Bydgoskiego” na stronach ogłoszeniowych. Na właściciela zwycięskiego zwierzaka czeka nagroda niespodzianka!

Głosowanie w plebiscycie potrwa do 31 grudnia 2016 r. do godz. 23:59

Aby zagłosować na wybranego zwierzaka, wyślij SMS pod numer 7148 (koszt to 1,23 zł z VAT), wpisując w treści EX.ZW.numer prefiksu przypisany do wybranego zdjęcia.

Aby zagłosować na wybranego lekarza weterynarii, wyślij SMS pod numer 7148 (koszt to 1,23 zł z VAT), wpisując w treści
EX.W.numer prefiksu przypisany do wybranego kandydata.

Aby zagłosować na wybrany zwierzęcy salon piękności, wyślij SMS pod numer 7148 (koszt to 1,23 zł z VAT), wpisując w treści EX.S.numer prefiksu przypisany do wybranego salonu

Zgodnie z regulaminem usunęliśmy wyniki plebiscytu celem utajnienia przed oficjalnym ogłoszeniem.

Część 1
Część 1 Katarzyna Opasińska
Część 2
Część 2 Katarzyna Opasińska
Część 3
Część 3 Katarzyna Opasińska

Regulamin plebiscytu „EXPRESSU BYDGOSKIEGO” pod nazwą
„ZWIERZĘCY ŚWIAT” edycja 2016 r.
zwanego dalej „Plebiscytem”

Art. 1
Informacje ogólne
1. Organizatorem Plebiscytu jest spółka Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609
2. Niniejszy regulamin (zwany dalej: regulaminem) określa zasady i warunki przeprowadzenia plebiscytu pod nazwą „Zwierzęcy Świat”.
3. Plebiscyt polega na wyborze przez Czytelników najsympatyczniejszego zdjęcia zwierzaka domowego, najlepszego lekarza weterynarii oraz najlepszego zwierzęcego salonu piękności w Bydgoszczy i okolicach.
4. Plebiscyt organizowany będzie od dnia 15.11.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.
5. Organizator powołuje 4-osobową komisję plebiscytową w skład której wchodzą Artur Szczepański, Jarosław Reszka, Hanna Walenczykowska, Karolina Żakowicz.
6. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Plebiscytu.
7. Organizator zastrzega, iż Plebiscyt nie jest badaniem opinii publicznej, a podane wyniki odzwierciedlają wyłącznie ilość i treść wysłanych przez Głosujących odpowiedzi, w tym w formacie SMS. Z uwagi na fakt, iż jeden Głosujący może wysłać więcej niż jedną odpowiedź, wyniki głosowania nie muszą odzwierciedlać obiektywnego zapatrywania społecznego na kwestie, których dotyczy Plebiscyt.
8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się Regulamin serwisu BILD PRESSE POLSKA sp. z o.o. sp. k. w Łodzi (sms.qiwi.pl) oraz przepisy kodeksu cywilnego.

Art. 2
Warunki udziału w plebiscycie

1. Plebiscyt ma charakter częściowo zamknięty. W Plebiscycie mogą wziąć udział lekarze weterynarii czynnie wykonujący swój zawód na terytorium Bydgoszczy i okolic oraz zwierzęce salony piękności, aktualnie istniejące na terytorium Bydgoszczy i okolic, spełniające wymagania określone niniejszym regulaminem (kategorie Najlepszy Lekarz Weterynarii oraz Najlepszy Zwierzęcy Salon Piękności). W kategorii Zwierzak Roku właściciele mogą wysyłać zdjęcia swoich zwierzaków domowych, przy czym właściciel zwierzaka oraz zwierzak muszą mieszkać aktualnie na terytorium Bydgoszczy i okolic oraz właściciel zgłaszający zwierzaka musi mieć ukończony 18 rok życia.
2. Z udziału w plebiscycie wyłączeni są pracownicy i współpracownicy Organizatora, osoby którym powierzono określone prace w związku z organizowaniem Plebiscytu oraz członkowie ich najbliższych rodzin. Zastrzeżenie to nie dotyczy członków komisji plebiscytowej. W plebiscycie nie może również wziąć udziału firma, która jest jednocześnie jego partnerem.
3. W plebiscycie głos może oddać każda osoba pełnoletnia.

Art. 3
Zasady przeprowadzania Plebiscytu – kategoria Zwierzak Roku

I. Zgłaszanie kandydatur
1. Plebiscyt będzie się odbywał w dniach od 15.11.2016 od godz. 00:01 do 31.12.2016 r.
do godz. 23:59 . Zgłoszenia będą przyjmowane od 15.11.2016 r. od godz. 00:01 do
30.11.2016 r. do godz. 23:59.
2. Zgłoszenie powinno zawierać:
a. Zdjęcie zwierzaka domowego
b. Imię zwierzaka
c. Krótki opis zwierzaka (rasa, wiek itp.)
d. Imię i nazwisko właściciela
e. Adres zamieszkania
f. Numer telefonu właściciela do kontaktu w sprawach plebiscytu
g. Zgoda na wykorzystanie zdjęcia
(WZÓR: Ja ……….(imię i nazwisko), urodzony/a …………(data urodzenia), wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację zdjęcia zwierzaka wysłanego do plebiscytu „Zwierzęcy Świat” przez Organizatora plebiscytu. Pisemne potwierdzenie obejmuje zgodę na wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć, za pośrednictwem mediów elektronicznych i drukowanych.

Do plebiscytu można zgłaszać tylko aktualnie żyjące zwierzęta.

3. Zgłoszenia można dokonać:
a. drogą elektroniczną nadsyłając zgłoszenie na adres e-mail
zdjecie@express.bydgoski.pl
W przypadku, gdy zgłoszenie pochodzi od innej osoby niż kandydat, należy przesłać zgodę kandydata na wykorzystanie wizerunku w celach i na zasadach określonych niniejszym regulaminem. Prawidłowe zgłoszenia należy dostarczyć drogą elektroniczną, na w/w adres e-mail do godz. 23:59 w dniu 30.11.2016 roku.
b. Zgłoszenia może również dokonać Komisja Plebiscytowa.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń pod kątem ich zgodności z regulaminem, w szczególności weryfikacji zgłoszeń w zakresie ich zgodności z treścią pkt. 2 niniejszego artykułu oraz prawem. Zgłoszenia zweryfikowane negatywnie oznaczać będą, że kandydatura nie została dołączona do listy kandydatów o czym zgłaszający zostanie poinformowany niezwłocznie przez Organizatora na podane dane kontaktowe z informacją o przyczynach negatywnej weryfikacji. W przypadku prawidłowo dokonanego zgłoszenia kandydatura zostanie od dnia 9.12.2016 r. dołączona do listy kandydatów.
W przypadku zgłoszenia zweryfikowanego negatywnie można dokonać ponownego poprawnego zgłoszenia zawierającego poprawne dane lub zgłosić do Organizatora reklamację na zasadach określonych w art. 6.
5. W dniu 9.12.2016 r. na stronie internetowej www.expressbydgoski.pl oraz na łamach „Expressu Bydgoskiego” zostanie opublikowana lista zweryfikowanych kandydatur do udziału w Plebiscycie.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania plebiscytu lub rezygnacji z poszczególnych kategorii. Zgłaszający potencjalnych kandydatów do plebiscytu zostaną poinformowani o odwołaniu plebiscytu telefonicznie, SMS-owo lub e-mailowo. Plebiscyt (lub poszczególne kategorie) może zostać odwołany nie później niż przed rozpoczęciem etapu głosowania SMS-owego.

II. Głosowanie
1. Głosowanie odbywać się będzie za pomocą SMS Premium i będzie trwało od 9.12.2016 r. od godz. 00:01 do 31.12.2016 r. do godz. 23:59 na następujących warunkach.:
a. głosując za pośrednictwem SMS Premium uczestnik otrzymuje kod na e-wydanie
„Expressu Bydgoskiego” (dalej jako „e-wydanie”). Nabycie e-wydania następuje zgodnie z treścią regulaminu dostępnego pod adresem www.ekiosk.media.pl. Głosujący za pomocą SMS Premium oświadcza jednocześnie że zapoznał się z tym regulaminem i akceptuje jego treść;
b. głosowania SMS dokonuje się poprzez przesłanie SMS pod numerem 7148 w treści wpisując: EX.ZW.numer prefiksu wybranego zwierzaka
c. w odpowiedzi na SMS, poza zaliczeniem głosu, uczestnik otrzymuje również kod dostępu do e-wydania;
d. koszt wysłania SMS-a do 160 znaków (bez znaków specjalnych) wynosi 1,23zł
z VAT (1 zł + VAT);
e. jeden wysłany SMS to 1 głos w Plebiscycie na daną kandydaturę ;
f. uczestnik Plebiscytu może oddać dowolną liczbę głosów i tym samym uzyskać dostęp do dowolnej ilości e-wydań, przy czym każdorazowe kolejne wysłanie SMS pod numer 7148 powoduje ponowne pobranie opłaty w wysokości 1,23 zł brutto;
g. w obliczeniu wyników Plebiscytu biorą udział te ważne głosy, które wpłyną do systemu Organizatora do godziny zakończenia Plebiscytu; głosy, które wpłyną do sytemu Organizatora po zakończeniu głosowania nie zostaną uwzględnione w wynikach Plebiscytu;
h. w przypadku wysłania SMS o treści która nie spełnia wymogów niniejszego regulaminu pod numer, z którego przesłano taki SMS zostanie odesłany SMS
z informacją, że wiadomość nie została poprawnie rozpoznana. SMS nie spełniający wymogów regulaminu nie będzie wliczony do sumy oddanych głosów;
i. wyniki plebiscytu można na bieżąco sprawdzić na stronie www.plebiscyty.expressmedia.pl. Wyniki plebiscytu będą usunięte ze strony www.plebiscyty.expressmedia.pl najpóźniej na 2 dni przed zakończeniem plebiscytu - celem utajnienia przed oficjalnym ogłoszeniem wyników;
j. obsługę techniczną systemu liczenia głosów oddanych za pośrednictwem wiadomości SMS zapewnia BILD PRESSE POLSKA sp. z o.o. sp. k. w Łodzi;
k. dostawcą w/w usługi SMS Premium o podwyższonej opłacie jest BILD PRESSE POLSKA sp. z o.o. sp. k. w Łodzi, a świadczenie dodatkowe realizowane jest przez Organizatora.

2. O zwycięstwie w Plebiscycie decyduje największa liczba głosów oddanych za pośrednictwem SMS Premium.
3. W przypadku gdy dwie lub więcej osób będzie miało łącznie taką samą liczbę punktów wyższe miejsce w końcowej klasyfikacji zajmie osoba wskazana przez komisję plebiscytową.

Art. 4
Zasady przeprowadzania Plebiscytu – kategorie: Najlepszy Lekarz Weterynarii oraz Najlepszy Zwierzęcy Salon Piękności

I. Zgłaszanie kandydatur
1. Plebiscyt będzie się odbywał w dniach od 15.11.2016 od godz. 00:01 do 31.12.2016 r.
do godz. 23:59 . Zgłoszenia będą przyjmowane od dnia 15.11.2016 r. od godz. 23:59
do dnia 30.11.2016 roku do godz. 23:59.
2. Zgłoszenie powinno zawierać:
a. W kategorii Najlepszy Lekarz Weterynarii:
- imię i nazwisko lekarza weterynarii
- nazwę i adres miejsca pracy
b. W kategorii Najlepszy Zwierzęcy Salon Piękności:
- nazwę zgłaszanego zwierzęcego salonu piękności
- adres salonu.
3. Zgłoszenia można dokonać:
a. Za pomocą wysłania SMS-a Premium pod numerem telefonu 7148 (koszt SMS-a to 1,23 zł z VAT) od dnia 15.11.2016 r. do dnia 30.11.2016 roku. W treści SMS-a należy wpisać:
- w kategorii Najlepszy Lekarz Weterynarii: EX.W.imię i nazwisko lekarza
weterynarii, nazwa i adres miejsca pracy
- w kategorii Najlepszy Zwierzęcy Salon Piękności: EX.S.nazwa i adres
zgłaszanego zwierzęcego salonu piękności
b. Zgłoszenia może również dokonać Komisja Plebiscytowa.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń pod kątem ich zgodności z regulaminem, w szczególności weryfikacji zgłoszeń w zakresie ich zgodności z treścią pkt. 2 niniejszego artykułu oraz prawem. Zgłoszenia zweryfikowane negatywnie oznaczać będą, że kandydatura nie została dołączona do listy kandydatów o czym zgłaszający zostanie poinformowany niezwłocznie przez Organizatora na podane dane kontaktowe z informacją o przyczynach negatywnej weryfikacji. W przypadku prawidłowo dokonanego zgłoszenia kandydatura zostanie od dnia 9.12.2016 r. dołączona do listy kandydatów.
W przypadku zgłoszenia zweryfikowanego negatywnie można dokonać ponownego poprawnego zgłoszenia zawierającego poprawne dane lub zgłosić do Organizatora reklamację na zasadach określonych w art. 6.
5. W dniu 9.12.2016 r. na stronie internetowej www.expressbydgoski.pl oraz na łamach „Expressu Bydgoskiego” zostanie opublikowana lista zweryfikowanych kandydatur do udziału w Plebiscycie.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania plebiscytu lub rezygnacji z poszczególnych kategorii. Zgłaszający potencjalnych kandydatów do plebiscytu zostaną poinformowani o odwołaniu plebiscytu telefonicznie, SMS-owo lub e-mailowo. Plebiscyt (lub poszczególne kategorie) może zostać odwołany nie później niż przed rozpoczęciem etapu głosowania SMS-owego.

II. Głosowanie
1. Głosowanie odbywać się będzie za pomocą SMS Premium i będzie trwało od
9.12.2016 r. od godz. 00:01 do 31.12.2016 r. do godz. 23:59 na następujących warunkach.:
a. głosując za pośrednictwem SMS Premium uczestnik otrzymuje kod na e-wydanie
„Expressu Bydgoskiego” (dalej jako „e-wydanie”). Nabycie e-wydania następuje zgodnie z treścią regulaminu dostępnego pod adresem www.ekiosk.media.pl. Głosujący za pomocą SMS Premium oświadcza jednocześnie że zapoznał się z tym regulaminem i akceptuje jego treść;
b. głosowania SMS dokonuje się poprzez przesłanie SMS pod numerem 7148 w treści wpisując:
- w kategorii Najlepszy Lekarz Weterynarii: EX.W.numer prefiksu wybranego kandydata
- w kategorii Najlepszy Zwierzęcy Salon Piękności: EX.S.numer prefiksu wybranego salonu
c. w odpowiedzi na SMS, poza zaliczeniem głosu, uczestnik otrzymuje również kod dostępu do e-wydania;
d. koszt wysłania SMS-a do 160 znaków (bez znaków specjalnych) wynosi 1,23zł
z VAT (1 zł + VAT);
e. jeden wysłany SMS to 1 głos w Plebiscycie na daną kandydaturę;
f. uczestnik Plebiscytu może oddać dowolną liczbę głosów i tym samym uzyskać dostęp do dowolnej ilości e-wydań, przy czym każdorazowe kolejne wysłanie SMS pod numer 7148 powoduje ponowne pobranie opłaty w wysokości 1,23 zł brutto;
g. w obliczeniu wyników Plebiscytu biorą udział te ważne głosy, które wpłyną do systemu Organizatora do godziny zakończenia Plebiscytu; głosy, które wpłyną do sytemu Organizatora po zakończeniu głosowania nie zostaną uwzględnione w wynikach Plebiscytu;
h. w przypadku wysłania SMS o treści która nie spełnia wymogów niniejszego regulaminu pod numer, z którego przesłano taki SMS zostanie odesłany SMS
z informacją, że wiadomość nie została poprawnie rozpoznana. SMS nie spełniający wymogów regulaminu nie będzie wliczony do sumy oddanych głosów;
i. wyniki plebiscytu można na bieżąco sprawdzić na stronie www.plebiscyty.expressmedia.pl. Wyniki plebiscytu będą usunięte ze strony www.plebiscyty.expressmedia.pl najpóźniej na 2 dni przed zakończeniem plebiscytu - celem utajnienia przed oficjalnym ogłoszeniem wyników;
j. obsługę techniczną systemu liczenia głosów oddanych za pośrednictwem wiadomości SMS zapewnia BILD PRESSE POLSKA sp. z o.o. sp. k. w Łodzi;
k. dostawcą w/w usługi SMS Premium o podwyższonej opłacie jest BILD PRESSE POLSKA sp. z o.o. sp. k. w Łodzi, a świadczenie dodatkowe realizowane jest przez Organizatora.

2. O zwycięstwie w Plebiscycie decyduje największa liczba głosów oddanych za pośrednictwem SMS Premium.
3. W przypadku gdy dwie lub więcej osób będzie miało łącznie taką samą liczbę punktów wyższe miejsce w końcowej klasyfikacji zajmie osoba wskazana przez komisję plebiscytową.

Art. 5
Ogłoszenie wyników Plebiscytu

1. Komisja Plebiscytowa po zweryfikowaniu nadesłanych głosów, ogłosi wyniki Plebiscytu do dnia 31.01.2017 r. na łamach „Expressu Bydgoskiego” oraz na stronie internetowej www.expressbydgoski.pl

Art. 6
Nagrody w Plebiscycie

1. Za wydanie nagród w plebiscycie odpowiada Organizator oraz sponsorzy nagród.
2. W każdej z kategorii Zwycięzcy otrzymają statuetkę.
W kategorii Najlepszy Lekarz Weterynarii Zwycięzca otrzyma również voucher na artykuł
o powierzchni 12 modułów w wydaniu codziennym „Expressu Bydgoskiego” na stronach
ogłoszeniowych (1 publikacja).
W kategorii Najlepszy Zwierzęcy Salon Piękności Zwycięzca otrzyma voucher na reklamę
o powierzchni 12 modułów w wydaniu codziennym „Expressu Bydgoskiego” na stronach
ogłoszeniowych (1 publikacja).
3. Nie ma możliwości zamiany nagrody na inną ani wypłatę ekwiwalentu w formie pieniężnej.
4. Nagrody zostaną wręczone do dnia 31.01.2017 r. Uczestnik plebiscytu musi odebrać nagrodę osobiście w terminie i miejscu wyznaczonym przez Organizatora. Nieodebrane nagrody przechodzą na własność Organizatora.
5. Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz.176). Jeżeli w związku z wartością nagrody powstanie obowiązek podatkowy, do każdej z nagród zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna, która zostanie przeznaczona przez Organizatora lub sponsora nagród na pokrycie zobowiązania podatkowego nagrodzonego uczestnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, powstałego w związku z przyznaniem nagrody w Plebiscycie. Podatek dochodowy zostanie przekazany przez Organizatora lub sponsora nagród bezpośrednio na rachunek właściwego urzędu skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
6. Organizator może przyznać uczestnikom plebiscytu lub głosującym dodatkowe nagrody bez zmiany, zamiany czy anulowania dotychczasowych nagród oraz bez obowiązku uiszczania z tego tytułu jakichkolwiek opłat, w tym podatków, kosztów odbioru przez uczestnika.

Art. 7
Reklamacje

1. Reklamacje związane z plebiscytem mogą być kierowane do Organizatora na adres Polska Press sp. z o.o., ul. Zamoyskiego 2, 85-063 Bydgoszcz z dopiskiem „Zwierzęcy Świat” lub drogą e-mailową pod adresem e-mailowym: reklamacja@expressmedia.pl.
2. Każda reklamacja winna zawierać co najmniej wskazanie autora (imię i nazwisko oraz adres dla doręczeń) oraz zwięzły opis zarzutów.
3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
4. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

Art. 8
Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych jest Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609
2. Podane przez Uczestników dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Organizatora dla celów organizacji i przeprowadzenia Plebiscytu, zapewnienia uczciwego i miarodajnego głosowania w Plebiscycie, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Organizatora, a także w celach statycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych. Biorąc udział w plebiscycie Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na cele plebiscytu a także do celów marketingowych.
3. Właściciel danych ma prawo do dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Organizatora w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę lub zażądać zaprzestania ich przetwarzania w ogóle. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Organizatora na piśmie. Podanie danych jest dobrowolne jednak może być konieczne do wzięcia udziału w Plebiscycie.
4. Przystępując do udziału w niniejszym Plebiscycie, uczestnik może nadto wyrazić zgodę na otrzymywanie od Organizatora za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane Organizatora adresy e-mail oraz / albo numery telefonów, informacji handlowej od Organizatora dotyczącej produktów i usług oferowanych przez Organizatora, a także produktów i usług podmiotów współpracujących z Organizatorem na odrębnych zasadach. Uczestnik Plebiscytu może zrezygnować z otrzymywania informacji handlowej w powyższym zakresie wysyłając maila na adres mailowy reklamacja@expressmedia.pl w tytule wiadomości wpisując stop + numer telefonu. Numer ten w ciągu 72 godzin zostanie usunięty z listy numerów, na które wysyłane są wyżej wskazane wiadomości.
5. Organizator informuje, że zbiera i zapisuje, za zgodą osoby głosującej po otrzymaniu informacji o celu i zakresie zbierania danych, dane eksploatacyjne służące do identyfikacji urządzenia, z którego oddawane są głosy w Plebiscycie. Dane te nie uniemożliwiają jednoznacznej identyfikacji osoby głosującej.
6. Dane eksploatacyjne, o których mowa powyżej wykorzystywane są wyłącznie do zapewnienia rzetelności oddanych głosów i wyników Plebiscytu. Dane te są przechowywane i wykorzystywane w w/w celu również po opuszczeniu przez użytkownika strony Plebiscytu.
7. Dane eksploatacyjne, o których mowa powyżej to: id_facebook, IP, data bez godziny (dla anonimId i fingerprinta), data z godziną (dla samego głosu), wartość głosu, sposób głosowania, zestaw danych przeglądarki ( między innymi informacje o nazwie przeglądarki, zestawach pluginów, czcionek systemowych, strefę czasową, rozdzielczość, supercookie, akceptowany typ odpowiedzi serwera).
8. Uczestnictwo w Plebiscycie, w tym w szczególności podanie do wiadomości Organizatora danych osobowych oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Plebiscytu, ma charakter dobrowolny. Akceptując udział
w Plebiscycie, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych
w zakresie określonym niniejszym Regulaminem.

Art. 9
Odpowiedzialność

1. Uczestnictwo w Plebiscycie zobowiązuje do przestrzegania Regulaminu Plebiscytu. Regulamin pozostaje do wglądu na stronie serwisu internetowego www.nowosci.com.pl
2. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Plebiscytu o charakterze siły wyższej.

Wideo

Dodaj ogłoszenie