reklama

BIZNESMEN I FIRMA ROKU 2017 | Regulamin plebiscytu

KDZaktualizowano 

[cs]
Regulamin plebiscytu „EXPRESSU BYDGOSKIEGO”
i „NOWOŚCI – DZIENNIKA TORUŃSKIEGO”
pod nazwą „BIZNESMEN I FIRMA ROKU 2017” edycja 2018 r.
zwanego dalej „Plebiscytem”


Art. 1
Informacje ogólne

1. Organizatorem Plebiscytu jest spółka Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609
2. Niniejszy regulamin (zwany dalej: regulaminem) określa zasady i warunki przeprowadzenia plebiscytu pod nazwą „Biznesmen i Firma Roku 2017”
3. Plebiscyt polega na: wyłonieniu przez Kapitułę, Czytelników Gazet: Expressu Bydgoskiego
i Nowości-Dziennika Toruńskiego oraz internautów serwisów www.nowosci.com.pl
i expressbydgoski.pl laureatów w czterech kategoriach:
I. Biznesmen i Firma Roku 2017 wg. Czytelników Gazet: Expressu Bydgoskiego i Nowości-Dziennika Toruńskiego
a) Biznesmen Roku 2017 - mikro i mała firma zatrudniająca do 50 osób
b) Biznesmen Roku 2017 - średnia i duża firma zatrudniająca od 51 i więcej osób
c) Firma Roku - mikro i mała firma zatrudniająca do 50 osób
d) Firma Roku - średnia i duża firma zatrudniająca od 51 i więcej osób
II. Biznesmen i Firma Roku 2017 oraz Biznesowy Debiut wg. Kapituły Plebiscytu
a) Biznesmen Roku 2017 - mikro i mała firma zatrudniająca do 50 osób
b) Biznesmen Roku 2017 - średnia i duża firma zatrudniająca od 51 i więcej osób
c) Firma Roku - mikro i mała firma zatrudniająca do 50 osób
d) Firma Roku - średnia i duża firma zatrudniająca od 51 i więcej osób
e) Biznesowy Debiut – firma ze stażem od roku do 5 lat
4. Plebiscyt organizowany będzie od dnia 9 stycznia 2018 r. do dnia 23 lutego 2018 r.
5. Organizator powołuje 3 osobową komisję plebiscytową w skład której wchodzą Kamila Kalinowska, Kamila Dorawa oraz Karolina Kiełkowska.
6. Organizator zastrzega, iż Plebiscyt nie jest badaniem opinii publicznej, a podane wyniki odzwierciedlają wyłącznie ilość i treść wysłanych przez Głosujących odpowiedzi, w tym w formacie SMS. Z uwagi na fakt, iż jeden Głosujący może wysłać więcej niż jedną odpowiedź, wyniki głosowania nie muszą odzwierciedlać obiektywnego zapatrywania społecznego na kwestie, których dotyczy Plebiscyt.
7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się Regulamin serwisu nowosci.com.pl i expressbydgoski.pl oraz przepisy kodeksu cywilnego.


Art. 2
Warunki udziału w plebiscycie

1. Plebiscyt ma charakter otwarty. Plebiscycie mogą wziąć udział osoby, które podejmują decyzje zarządcze w małych, średnich i dużych firmach prowadzących swoją działalność na terenie Bydgoszczy, Torunia, powiatu bydgoskiego lub powiatu toruńskiego (dyrektorzy zarządu, prezesi firm, właściciele firm), oraz firmy z terenu Bydgoszczy, Torunia, powiatu bydgoskiego lub powiatu toruńskiego.
2. Uczestnicy mogą oddawać głosy tylko z terenu Rzeczpospolitej Polskiej korzystając z sieci operatorów telefonii komórkowych mających siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
3. W plebiscycie mogą brać udział osoby pełnoletnie mieszkające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, spełniające wymagania określone niniejszym regulaminem.
4. W plebiscycie może wziąć udział każda osoba pełnoletnia o której mowa w pkt. 1.
5. W plebiscycie nie mogą brać udziału pracownicy oraz współpracownicy Organizatora ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
6. W plebiscycie nie mogą brać udziału także pracownicy oraz współpracownicy podmiotów którym powierzono jakąkolwiek czynność związaną z plebiscytem ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodzin rozumie się osoby o których mowa w pkt. 5.
7. Organizator zastrzega, że uwzględniane są jedynie zgłoszenia wysyłane za pomocą telefonu komórkowego za pośrednictwem sieci operatorów telefonii komórkowej korzystających z polskich zasobów numeracji, w szczególności nie będą uwzględniane SMS wysyłane za pomocą bramek oraz komunikatorów internetowych, a także stacjonarnych aparatów telefonicznych, w tym aparatów telefonicznych przeznaczonych do użytku publicznego Internetu.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Plebiscycie Uczestników, którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu, w szczególności:
a. Biorą udział w Plebiscycie korzystając ze sprzętu komputerowego, jak również generują tzw. „sztuczny ruch". Uczestnicy nie mogą w szczególności korzystać z urządzeń, które automatycznie wysyłają wiadomości SMS ani żadnych sposobów wysyłania wiadomości SMS, innych niż wysłanie ich z telefonu komórkowego (wyklucza to możliwość korzystania z modemów GSM podłączonych do komputera lub telefonów komórkowych podłączonych do komputera);
b. Biorą udział w Konkursie z użyciem fikcyjnego nr telefonu (tj. nieobsługiwanego przez żadnego z operatorów na terenie Rzeczpospolitej Polskiej).

Art. 3
Zasady przeprowadzania Plebiscytu**

I. Zgłaszanie kandydatur
1. Plebiscyt będzie się odbywał w dniach od 9 stycznia do 23 lutego 2018 r. do godziny 21:00. Zgłoszenia będą przyjmowane od 9 stycznia do 9 lutego 2018 r. do godz. 16:00.
Zgłoszenie powinno zawierać:
a. Nazwisko i imię zgłoszonego kandydata / Nazwa zgłoszonej Firmy
b. Wykonywany zawód, stanowisko kandydata
c. Nazwę firmy, w której pracuje kandydat
d. Miejscowość zamieszkania kandydata
e. Adres e-mail osoby zgłaszającej
f. Numer telefonu do osoby zgłaszającej

oraz odpowiednio załącznik nr 1, 2 lub 3 do regulaminu – aby podlegać ocenie Kapituły.

2. Zgłoszenia można dokonać:
a. drogą elektroniczną nadsyłając zgłoszenie na adres e-mail karolina.kielkowska@polskapress.pl oraz kamila.dorawa@polskapress.pl
W przypadku, gdy zgłoszenie pochodzi od innej osoby niż kandydat, należy przesłać zgodę kandydata na wykorzystanie wizerunku w celach i na zasadach określonych niniejszym regulaminem. Prawidłowe zgłoszenia należy dostarczyć drogą elektroniczną, na w/w adres e-mail do godz. 16:00 w dniu 9 lutego 2018 roku.
b. drogą elektroniczną na formularzu dostępnym na stronie internetowej www.expressbydgoski.pl/biznesmen2017 oraz www.nowosci.com.pl/biznesmen2017. Prawidłowe zgłoszenia należy dostarczyć drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza do godz. 16:00 w dniu 9 lutego 2018 roku.
c. telefonicznie pod numerem telefonu 519 503 646 lub pod numerem 510 026 903 w godzinach 8:00-16:00 do 9 lutego 2018 roku.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń pod kątem ich zgodności z regulaminem, w szczególności weryfikacji zgłoszeń w zakresie ich zgodności z treścią pkt. 2 niniejszego artykułu oraz prawem. Zgłoszenia zweryfikowane negatywnie oznaczać będą, że kandydatura nie została dołączona do listy kandydatów o czym zgłaszający zostanie poinformowany niezwłocznie przez Organizatora na podane dane kontaktowe z informacją o przyczynach negatywnej weryfikacji. W przypadku prawidłowo dokonanego zgłoszenia kandydatura zostanie w terminie 72 godzin dołączona do listy kandydatów.
W przypadku zgłoszenia zweryfikowanego negatywnie można dokonać ponownego poprawnego zgłoszenia zawierającego poprawne dane lub zgłosić do Organizatora reklamację na zasadach określonych w art. 6.
4. W dniu 13 lutego 2018 r. na stronach internetowych www.nowosci.com.pl/biznesmen2017 oraz www.expressbydgoski.pl/biznesmen2017
zostanie opublikowana lista zweryfikowanych kandydatur do udziału w Plebiscycie.

II. Głosowanie

1. Głosowanie odbywać się będzie za pomocą SMS Premium i będzie trwało od 2 lutego do 23 lutego 2018 r. do godziny 21:00 na następujących warunkach.:
a. głosowania SMS dokonuje się poprzez przesłanie SMS na numer 72355 w treści wpisując:
•w kategorii Biznesmen Roku 2017 - mikro i mała firma zatrudniająca do 50 osób BIZM. po kropce wpisując numer wybranego kandydata – np. BIZM.123;
•w kategorii Biznesmen Roku 2017 - średnia i duża firma zatrudniająca od 51 i więcej osób BIZD. po kropce wpisując numer wybranego kandydata – np. BIZD.123;
•w kategorii Firma Roku 2017 - mikro i mała firma zatrudniająca do 50 osób FIRM. po kropce wpisując numer wybranego kandydata – np. FIRM.123;
•w kategorii Firma Roku 2017 - średnia i duża firma zatrudniająca od 51 i więcej osób FIRD. po kropce wpisując numer wybranego kandydata –np. FIRD.123;

b. w odpowiedzi na SMS, glosujący otrzymuje informację z zaliczeniem głosu;
c. koszt wysłania SMS-a do 160 znaków wynosi 2,46 zł z VAT (2 zł + VAT);
d. jeden wysłany SMS to 1 głos w Plebiscycie na daną kandydaturę;
e. uczestnik Plebiscytu może oddać dowolną liczbę głosów, przy czym każdorazowe kolejne wysłanie SMS pod numer 72355 powoduje ponowne pobranie opłaty w wysokości 2,46 zł brutto;
f. w obliczeniu wyników Plebiscytu biorą udział te ważne głosy, które wpłyną do systemu Organizatora do godziny zakończenia Plebiscytu; głosy, które wpłyną do sytemu Organizatora po zakończeniu głosowania nie zostaną uwzględnione w wynikach Plebiscytu;
g. w przypadku wysłania SMS o treści która nie spełnia wymogów niniejszego regulaminu na numer z którego przesłano taki SMS zostanie odesłany SMS z informacją, że wiadomość nie została poprawnie rozpoznana. SMS nie spełniający wymogów regulaminu nie będzie wliczony do sumy oddanych głosów;
h. obsługę techniczną systemu liczenia głosów oddanych za pośrednictwem wiadomości SMS zapewnia Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, właściciel systemu Hermes;
i. dostawcą w/w usługi SMS Premium o podwyższonej opłacie jest Digital Virgo S.A., a świadczenie dodatkowe realizowane jest przez Organizatora.

2. O zwycięstwie w Plebiscycie decyduje największa suma liczby głosów zliczona na podstawie głosów oddanych za pośrednictwem SMS Premium.
3. W przypadku gdy dwie lub więcej osób będzie miało łącznie taką samą liczbę głosów, zajmą one ex aequo miejsce wynikające z uzyskanej liczby głosów.


Art. 4
Kapituła Plebiscytu

1. Kapitułę powołuje Organizator Plebiscytu.
2. Skład kapituły zawiera załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu.
3. Skład Kapituły może ulec zmianie z powodów niezależnych od Organizatora.

Art. 5
Zasady plebiscytu. Głosowanie Kapituły.

1. W trakcie trwania plebiscytu, ale nie później niż w dniu zakończenia glosowania SMS, kandydatów oceniać będzie Kapituła plebiscytu.
2. Kapituła dokona oceny kandydatów, ich działalności i osiągnięć na podstawie własnej wiedzy oraz na podstawie informacji dostarczonych przez kandydatów w ankiecie (załącznik nr 4). Kandydat, który nie dostarczy ankiety nie zostanie poddany ocenie Kapituły.
3. Każdy z członków Kapituły stworzy własny ranking, w którym przyzna miejsce od 1 do 10,
na podstawie, którego każdemu kandydatowi przyznana jest punktacja odpowiadająca miejscu, które zajął. Pozycje w rankingach członków Kapituły zostaną przeliczone na punkty według zasady:
Za zajęcie 1 miejsca – 10 punktów
Za zajęcie 2 miejsca – 9 punktów
Za zajęcie 3 miejsca – 8 punktów
Za zajęcie 4 miejsca – 7 punktów
Za zajęcie 5 miejsca – 6 punktów
Za zajęcie 6 miejsca – 5 punktów
Za zajęcie 7 miejsca – 4 punktów
Za zajęcie 8 miejsca – 3 punktów
Za zajęcie 9 miejsca – 2 punktów
Za zajęcie 10 miejsca – 1 punktów
4. Suma punktów przyznanych przez wszystkich członków Kapituły wyłoni zwycięzców.
5. Werdykt Kapituły jest ostateczny i nie podlega zaskarżaniu.
6. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzyma tę samą liczbę punktów ostateczną decyzję wydaje komisja plebiscytowa.

Art. 6
Ogłoszenie wyników Plebiscytu

1. Komisja Plebiscytowa po zweryfikowaniu nadesłanych głosów, ogłosi wyniki Plebiscytu w dniu 26 lutego 2018 r. na stronach internetowych www.nowosci.com.pl/biznesmen2017 oraz www.expressbydgoski.pl/biznesmen2017

Art. 7
Nagrody w Plebiscycie

1. Za wydanie nagród w plebiscycie odpowiada Organizator.
2. Zwycięzca Plebiscytu otrzyma pamiątkowy dyplom przygotowany do ekspozycji w firmie oraz statuetkę. Laureaci II i III miejsca otrzymają pamiątkowy dyplom.
3. Nie ma możliwości zamiany nagrody na inną ani wypłatę ekwiwalentu w formie pieniężnej.
4. Nagrody zostaną wręczone 15 marca w zabytkowej Hali Pomp Wodociągowych w Bydgoszczy.
5. Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz.176). Jeżeli w związku z wartością nagrody powstanie obowiązek podatkowy, do każdej z nagród zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna, która zostanie przeznaczona przez Organizatora na pokrycie zobowiązania podatkowego nagrodzonego uczestnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, powstałego w związku z przyznaniem nagrody w Plebiscycie. Podatek dochodowy zostanie przekazany przez Organizatora bezpośrednio na rachunek właściwego urzędu skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
6. Organizator może przyznać zwycięzcom dodatkowe nagrody bez zmiany, zamiany czy anulowania dotychczasowych nagród oraz bez obowiązku uiszczania z tego tytułu jakichkolwiek opłat, w tym podatków, kosztów odbioru przez uczestnika.

Art. 8
Reklamacje

1. Reklamacje związane z plebiscytem mogą być kierowane do Organizatora na adres na adres Polska Press Oddział Bydgoszcz, ul. Zamoyskiego 2, 85-063 Bydgoszcz z dopiskiem REKLAMACJA – BIZNESMEN I FIRMA ROKU 2017.
2. Każda reklamacja winna zawierać co najmniej wskazanie autora (imię i nazwisko oraz adres dla doręczeń) oraz zwięzły opis zarzutów.
3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
4. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

Art. 9
Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609
2. Podane przez Uczestników dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Organizatora dla celów organizacji i przeprowadzenia Plebiscytu, zapewnienia uczciwego i miarodajnego głosowania w Plebiscycie, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Organizatora, a także w celach statycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych.
3. Właściciel danych ma prawo do dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Organizatora w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę lub zażądać zaprzestania ich przetwarzania w ogóle. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Organizatora na piśmie. Podanie danych jest dobrowolne jednak może być konieczne do wzięcia udziału w Plebiscycie.
4. Przystępując do udziału w niniejszym Plebiscycie, uczestnik może nadto wyrazić zgodę na otrzymywanie od Organizatora za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane Organizatora adresy e-mail oraz / albo numery telefonów, informacji handlowej od Organizatora dotyczącej produktów i usług oferowanych przez Organizatora, a także produktów i usług podmiotów współpracujących z Organizatorem na odrębnych zasadach. Uczestnik Plebiscytu może zrezygnować z otrzymywania informacji handlowej w powyższym zakresie wysyłając maila na adres mailowy hermes@polskapress.pl w tytule wiadomości wpisując stop + numer telefonu. Numer ten w ciągu 72 godzin zostanie usunięty z listy numerów, na które wysyłane są wyżej wskazane wiadomości.
5. Organizator informuje, że zbiera i zapisuje, za zgodą osoby głosującej po otrzymaniu informacji
o celu i zakresie zbierania danych, dane eksploatacyjne służące do identyfikacji urządzenia, z którego oddawane są głosy w Plebiscycie. Dane te nie uniemożliwiają jednoznacznej identyfikacji osoby głosującej.
6. Dane eksploatacyjne, o których mowa powyżej wykorzystywane są wyłącznie do zapewnienia rzetelności oddanych głosów i wyników Plebiscytu. Dane te są przechowywane i wykorzystywane w w/w celu również po opuszczeniu przez użytkownika strony Plebiscytu.
7. Dane eksploatacyjne, o których mowa powyżej to: id_facebook, IP, data bez godziny (dla anonimId i fingerprinta), data z godziną (dla samego głosu), wartość głosu, sposób głosowania, zestaw danych przeglądarki ( między innymi informacje o nazwie przeglądarki, zestawach pluginów, czcionek systemowych, strefę czasową, rozdzielczość, supercookie, akceptowany typ odpowiedzi serwera).

Flesz - nowi marszałkowie Sejmu i Senatu, sukces opozycji

Wideo

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych”i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3