MKTG SR - pasek na kartach artykułów

Bezprawne działania Adama Bodnara ws Prokuratora Krajowego. Jest mocne i obszerne oświadczenie prokuratorów oraz zastępców Bodnara

Damian Kelman
Damian Kelman
Wideo
od 7 lat
Działania Adama Bodnara ws. Prokuratora Krajowego nie mają mocy prawnej i nie rodzą skutków prawnych - Prokuratura Krajowa wydała oświadczenie w związku z próbą bezprawnego pozbawienia funkcji Prokuratora Krajowego Dariusza Barskiego i obsadzenia jej człowiekiem wskazanym przez Bodnara. Zastępcy prokuratora, którzy wydali swoje stanowisko, wytykają wady prawne podważające decyzję ministra sprawiedliwości. Swoje stanowisko wyrazili również prokuratorzy regionalni i naczelnicy wydziałów zamiejscowych departamentu ds. przestępczości zorganizowanej i korupcji prokuratury krajowej.

Spis treści

Stanowisko Prokuratury Krajowej ws. działań Adama Bodnara

12 stycznia ministerstwo sprawiedliwości wydało komunikat, w którym Adam Bodnar poinformował, że Dariusz Barski nie pełnił funkcji prokuratora krajowego. Prokurator generalny zwracał uwagę na fakt, iż przywrócenie go do służby czynnej 16 lutego 2022 r. przez poprzedniego prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobrę, "zostało dokonane z naruszeniem obowiązujących przepisów i nie wywołało skutków prawnych".

W odpowiedzi na podjęte przez ministra działania, jego zastępcy wydali stanowisko "dotyczące próby bezprawnego pozbawienia funkcji prokuratora krajowego i obsadzenia tej funkcji w trybie nieznanym ustawie".

Dokument zwraca uwagę na prawne aspekty słuszność poprzednich działań oraz podważa opinię Adama Bodnara.

W pierwszej części zwrócono uwagę, że w prawie nie ma zapisu o "pełniącym obowiązki prokuratora krajowego", jaką minister chciał powołać.

"Ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze nie przewiduje instytucji „pełniącego obowiązki Prokuratora Krajowego”, w tym nie przewiduje możliwości wykonywania obowiązków i zadań Prokuratora Krajowego przez osobę powołaną na „pełniącego obowiązki”. Za powyższym przemawia przede wszystkim brak określenia w ustawie trybu powołania „pełniącego obowiązki”, w tym wskazania organu powołującego i przesłanek umożliwiających powołanie" - napisano.

Dodano, że "nawet w teoretycznej sytuacji niemożności (także przejściowej) wykonywania zadań przez Prokuratora Krajowego, i to niezależnie od tego, czy chodziłoby o okoliczności faktyczne, czy przeszkody prawne, nie zachodzi ryzyko zakłócenia funkcjonowania prokuratury w zakresie zadań i kompetencji przypisanych do tej funkcji, gdyż zgodnie z wyraźnym brzmieniem ustawy – art. 13 § 3b pr. prok. – Kompetencje i zadania Pierwszego Zastępcy Prokuratora Generalnego Prokuratora Krajowego
określone w § 3a może również realizować upoważniony przez niego inny zastępca Prokuratora Generalnego. Pierwszy Zastępca Prokuratora Generalnego Prokurator Krajowy wydaje w tym zakresie stosowne zarządzenie
".

W dalszej części zaznaczono, że takowe zarządzenie zostało wydane "i jest obowiązującym aktem prawnym".

"Nie jest możliwe przyjęcie, że skoro ustawa przewiduje powołanie Prokuratora Krajowego (art. 14 § 1 pr. prok.), to na tej podstawie – na zasadzie wnioskowania z większego na mniejsze (a maiori ad minus) – możliwe jest powołanie „pełniącego obowiązki”. Zgodnie z zasadą legalizmu, o której mowa w art. 7 Konstytucji RP, kompetencji organów władzy publicznej nie można domniemywać ani nie można kreować nieznanych ustawie instytucji prawnych w oparciu o wnioskowania prawnicze. Skoro ustawodawca przewiduje istnienie funkcji, jaką jest Prokurator Krajowy, a nie przewiduje „pełniącego obowiązki Prokuratora Krajowego”, to posłużenie się taką konstrukcją jest niedopuszczalne. Funkcja jest jedna – Prokuratora Krajowego, o tym stanowi ustawa, określając jednocześnie jego rolę, zadania i kompetencje. Brak regulacji ustawy odnośnie „pełniącego obowiązki Prokuratora Krajowego” nie jest luką prawną, ustawodawca bowiem z pełnym zamysłem nie zdecydował się na wprowadzenie szczególnego rozwiązania tymczasowego, przewidującego możliwość pełnienia obowiązków Prokuratora Krajowego przez osobę, która faktycznie Prokuratorem Krajowym nie jest" - czytamy.

Braki w przepisach

Prokuratorzy zaznaczają też, że premier "posiada kompetencje do powoływania prokuratora krajowego jak również pozostałych zastępców prokuratora generalnego", a ustawa "określa ich tryb powołania i odwołania".

"Jest to regulacja zupełna, nie przewidująca w tym zakresie możliwości żadnych odstępstw ani instytucji wyjątkowych. Pełnienie funkcji Prokuratora Krajowego oraz pozostałych Zastępców Prokuratora Generalnego powołanych przez Prezesa Rady Ministrów przy współdziałaniu Prezydenta RP, zgodnie z obowiązującą ustawą, nie jest ograniczone czasowo" - uważają prokuratorzy.

Ich zdaniem natomiast "ustawodawca dopuszcza instytucję „pełnienia obowiązków” w odniesieniu do jakiegokolwiek organu lub funkcji, czyni to wyraźnie", a za przykład podano przepisy obowiązujące w przypadku komendanta głównego policji.

"W Prawie o prokuraturze takiego rozwiązania nie przewidziano, przy czym istotne jest to, że art. 14 § 1 w zw. z art. 13 § 3b pr. prok. w obecnym stanie prawnym tworzy spójną całość, przewidując że jedynie osoba upoważniona przez samego Prokuratora Krajowego może wykonywać jego zadania i kompetencje, co odnosi się także do przypadku, w którym doszło do wakatu w odniesieniu do funkcji Prokuratora Krajowego oraz przypadków nieobecności lub czasowej niemożności wykonywania przez Prokuratora Krajowego jego zadań i kompetencji" - uzupełniają.

Zaznaczono też, że w przypadku wakatu na tym stanowisku prokurator generalny nie może go zastąpić i przejąć jego kompetencji.

W odniesieniu do powyższych wyjaśnień stwierdzono, że "prokurator Jacek Bilewicz nie mógł zostać, i nie został, skutecznie powołany na „pełniącego obowiązki Prokuratora Krajowego”, bowiem w dacie, w jakiej miało to nastąpić (12 stycznia 2024 r.) nie istniała, i nie istnieje nadal instytucja „pełniącego obowiązki Prokuratora Krajowego”".

"Przyjęcie, iż prokurator Jacek Bilewicz jest „pełniącym obowiązki Prokuratora Krajowego” powoduje, iż stan pełnienia obowiązków mógłby trwać bez ograniczeń czasowych, bowiem ustawa nie reguluje tej materii. To zaś oznaczałoby, że stan, który w założeniu (bo „pełnienie obowiązków” to ze swej istoty stan tymczasowy) powinien trwać ściśle określony czas mógłby być stanem stałym. To zaś oznaczałoby obejście prawa, w tym procedury powołania i odwołania Prokuratora Krajowego, prowadząc do stworzenia pozaustawowej instytucji realizującej zadania i kompetencje Prokuratora Krajowego bez podstawy prawnej. Dopuszczenie takiej możliwości w istocie zastępowałoby funkcję Prokuratora Krajowego, która jest unormowana ustawowo rozwiązaniem nieznanym ustawie" - dodano.

Dariusz Barski prokuratorem krajowym

Zastępcy prokuratora generalnego cały czas podtrzymują, że 12 stycznia "nie było wakatu na funkcji prokuratora krajowego", ponieważ Dariusz Barski nie został odwołany i nie utracił swojego statusu. Dodatkowo, twierdzenie, że Barski "jest prokuratorem w stanie spoczynku (...) jest całkowicie bezpodstawne".

"Wytknięto błędy zawarte w oświadczeniu Adama Barskiego m.in. zwrócono uwagę na fakt, że "art. 47 w/w ustawy ( art. 47 § 1 i 2 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r) nie przewidywał żadnych ram czasowych jego obowiązywania, a zatem nie przewidziano ograniczeń czasowych jego stosowania. Przepis ten obowiązywał więc w dacie, w której Prokurator Krajowy Dariusz Barski złożył wniosek, o którym mowa w § 1, jak również obowiązuje nadal" - twierdzą.

Ostatecznie stwierdzono, że Zbigniew Ziobro "posiadał uprawnienia decyzyjne w dniu podjęcia decyzji o przywróceniu prokuratora Dariusza Barskiego do służby czynnej, i takie uprawnienia Prokuratorowi Generalnemu z mocy tego przepisu nadal przysługują, bez zakreślenia jakichkolwiek ram czasowych ich realizacji".

Nieważne powołanie Jacka Bilewicza

Na zakończenie oświadczenia prokuratorzy zwrócili uwagę, że "prokurator Jacek Bilewicz został powołany przez Prokuratora Generalnego Adama Bodnara na stanowisko Prokuratora Prokuratury Krajowej zaledwie 3 godziny przed decyzją o „powierzeniu mu obowiązków Prokuratora Krajowego”", a "powołanie na stanowisko prokuratora Prokuratury Krajowej wymaga koniecznego wniosku Prokuratora Krajowego, bez czego powołanie nie jest ważne".

"Prokurator Generalny Adam Bodnar zwrócił się z prośbą do Prokuratora Krajowego Dariusza Barskiego o skierowanie takiego wniosku w dniu 12 stycznia 2024 r., traktując go jako uprawnionego do jego złożenia Prokuratora Krajowego, aby po kilku godzinach wręczyć mu pismo, z którego wynika, że Adam Bodnar uważa, że prokurator Dariusz Barski nigdy nie został skutecznie powołany do pełnienia funkcji Prokuratora, bo nie powrócił do służby czynnej na podstawie decyzji wydanej w oparciu o art. 47 § 2 Przepisów wprowadzających" - zakończono.

Jesteśmy na Google News. Dołącz do nas i śledź Portal i.pl codziennie. Obserwuj i.pl!

Oświadczenie prokuratorów regionalnych

Niemal w tym samym czasie pojawiło się oświadczenie Prokuratorów Regionalnych oraz Naczelników Wydziałów Zamiejscowych Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej.

"My, Prokuratorzy Regionalni oraz Naczelnicy Wydziałów Zamiejscowych Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, kierując się treścią złożonego ślubowania prokuratorskiego oraz nałożonym na nas przez ustawodawcę obowiązkiem ścigania przestępstw i stania na straży praworządności, wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec podjętych przez Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego Adama Bodnara, pozbawionych podstaw prawnych działań, zmierzających do nielegalnego odwołania Prokuratora Krajowego Dariusza Barskiego z zajmowanego stanowiska i powołania Pana Jacka Bilewicza na nieistniejące stanowisko pełniącego obowiązki Prokuratora Krajowego" - napisano.

Dalej stwierdzono, że "podjęte przez Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego Adama Bodnara działania nie wywołują żadnych skutków prawnych. Powołano się na ustawę z dnia 28 stycznia 2016, gdzie szczegółowo opisano procedurę powoływania i odwoływania prokuratora krajowego.

Zwrócono również uwagę na bezpodstawne działanie wobec Dariusza Barskiego.

"Przedstawiona przez Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego Adama Bodnara argumentacja o pozostawaniu w stanie spoczynku przez Prokuratora Krajowego Pana Dariusza Barskiego jest pozbawiona racji i stanowi jedynie nieudolną próbę uzasadnienia dla działania zmierzającego do obejścia prawa" - stwierdzono, powołując się na te same przepisy, co prokuratura krajowa w swoim oświadczeniu

Na koniec oświadczono, " iż Pan Prokurator Dariusz Barski w dalszym ciągu pełni funkcję Prokuratora Krajowego, a podjęte przez Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego opisane w niniejszym oświadczeniu działania nie mają mocy prawnej i nie wywołują skutków prawnych".

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Materiał oryginalny: Bezprawne działania Adama Bodnara ws Prokuratora Krajowego. Jest mocne i obszerne oświadczenie prokuratorów oraz zastępców Bodnara - Portal i.pl

Wróć na expressbydgoski.pl Express Bydgoski