To kupisz od wojska w Bydgoszczy - AMW ogłosiło wielką wyprzedaż sprzętu [zdjęcia, ceny]

OPRAC.:
Mikołaj Romanowski
Mikołaj Romanowski
Agencja Mienia Wojskowego w Bydgoszczy ogłasza wyprzedaż przetargową mienia wojskowego. o przetargu na sprzedaż mienia ruchomego niekoncesjonowanego. Wśród 95 pozycji przetargowych można znaleźć m.in.: autobus, trzy Honkery 2000, cysterny, wózki widłowe, instrumenty muzyczne i wiele innych, powojskowych artykułów. ► Sprzęt można obejrzeć na żywo 1 i 2 czerwca we wskazanych jednostkach (szczegóły w artykule i na stronie AMW), a otwarcie ofert nastąpi 8 czerwca o godz. 12.00 w siedzibie Agencji Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Bydgoszczy, ul. Gdańska 163a.Przesuń zdjęcie gestem lub kliknij strzałkę obok i zobacz zdjęcia sprzętu, jego krótki opis oraz cenę ►►►
Agencja Mienia Wojskowego w Bydgoszczy ogłasza wyprzedaż przetargową mienia wojskowego. o przetargu na sprzedaż mienia ruchomego niekoncesjonowanego. Wśród 95 pozycji przetargowych można znaleźć m.in.: autobus, trzy Honkery 2000, cysterny, wózki widłowe, instrumenty muzyczne i wiele innych, powojskowych artykułów. ► Sprzęt można obejrzeć na żywo 1 i 2 czerwca we wskazanych jednostkach (szczegóły w artykule i na stronie AMW), a otwarcie ofert nastąpi 8 czerwca o godz. 12.00 w siedzibie Agencji Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Bydgoszczy, ul. Gdańska 163a.Przesuń zdjęcie gestem lub kliknij strzałkę obok i zobacz zdjęcia sprzętu, jego krótki opis oraz cenę ►►► AMW w Bydgoszczy
Udostępnij:
Agencja Mienia Wojskowego w Bydgoszczy ogłasza wyprzedaż przetargową mienia wojskowego. o przetargu na sprzedaż mienia ruchomego niekoncesjonowanego. Wśród 95 pozycji przetargowych można znaleźć m.in.: autobus, trzy Honkery 2000, cysterny, wózki widłowe, instrumenty muzyczne i wiele innych, powojskowych artykułów.

Zobacz wideo: Odkrywamy Bydgoszcz. Bartodzieje kiedyś i dziś:

Bydgoszcz. Wojsko wyprzedaje sprzęt - oferta jest przeogromna!

Asortyment sprzętu wojskowego, który idzie pod młotek, jest bardzo szeroki: od drobnych przedmiotów i odzieży, wojsko wyprzedaje również sprzęt techniczny, instrumenty muzyczne, urządzenia techniczne, samochody, wózki widłowe, ciężarówki, cysterny oraz autobus. W galerii znajdziecie wybrane pozycje, jakie znajdują się na liście wyprzedawanego sprzętu.

Zobacz, co będzie można kupić od Agencji Mienia Wojskowego w Bydgoszczy:

Poniżej w artykule zamieszczamy również regulamin uczestnictwa w przetargu:

Ważne:

 • TUTAJ znajdziesz potrzebne dokumenty przetargowe
 • TUTAJ pełne ogłoszenie przetargowe

Regulamin:

 • 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.06.2022 r. o godz. 12.00 w siedzibie Agencji Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Bydgoszczy, ul. Gdańska 163a.
 • 2. Mienie wystawione do przetargu dostępne jest do obejrzenia w dniach 1 i 2.06.2022 r. o godz. 9.00 - 14.00 w następujących miejscach:
  • poz. 1÷34 Magazyn OR AMW Bydgoszcz • poz. 35 3 RBLog - WWSM Kutno • poz. 36, 37 1 RBLog - SM Dolaszewo • poz. 38 31 WOG Zgierz - Skład Regny • poz. 39 3 RBLog - Skład Gałkówek • poz. 40 11 WOG Bydgoszcz • poz. 41, 42 1 BLog - Bydgoszcz • poz. 43 1 RBLog Wałcz- SM Gardeja • poz. 44 ÷67 1 RBLog Wałcz - Skład Toruń • poz. 68 1 RBLog - WTL Toruń • poz. 69, 70, 78÷81 12 WOG Toruń • poz. 71÷77 12 WOG Toruń - GZ Inowrocław • poz. 82÷90 13 WOG Grudziądz-Grupa • poz. 91 13 WOG Grudziądz - GZ Brodnica • poz. 92, 93 1 RBLog - WWSM Piła • poz. 94, 95 32 BLT Łask.
  Adresy ww. jednostek organizacyjnych oraz dane kontaktu zostały zamieszczone na stronie internetowej www.amw.com.pl, w zakładce „Uzbrojenie i sprzęt wojskowy - Sprzęt wojskowy i wyposażenie - Sprzedaż przetargowa”, oraz dostępne są u organizatora przetargu.
  Osoby zainteresowane oględzinami proszone są o kontakt telefoniczny ze wskazanymi osobami.
 • 3. Nabywca zobowiązany jest do odebrania mienia z pozycji 1÷95 w terminie do dnia 30.08.2022 r.
 • 4. Szczegółowy wykaz mienia oferowanego w poz. 5, 35, 40, 44, 50 do wglądu na stronie internetowej - www.amw.com.pl, u organizatora przetargu i w miejscu jego składowania.
 • 5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na wybrane pozycje przetargowe określone w formularzu ofertowym. Wadium należy wpłacać przelewem na konto Agencji Mienia Wojskowego w Banku Gospodarstwa Krajowego O/Toruń, nr konta 10 1130 1075 0002 6129 7320 0012, podając w tytule przelewu nr i datę przetargu, nazwę oferenta oraz numery wybranych pozycji przetargowych.
 • 6. Oferenci, którzy wpłacili wadium zostaną dopuszczeni do udziału w przetargu pod warunkiem jego zaksięgowania na koncie bankowym sprzedawcy – AMW, najpóźniej w przeddzień terminu przetargu.
 • 7. Oferent traci złożone wadium i prawa wynikające z wyboru jego oferty, jeżeli:
  • nie uiści ceny nabycia w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia go o przyjęciu jego oferty (tj. środki nie zostaną zaksięgowane w terminie 7 dni na koncie bankowym organizatora przetargu),
  • uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży (tj. nie odbierze zawiadomienia o przyjęciu jego oferty lub nie przekaże organizatorowi przetargu podpisanej umowy sprzedaży, jeżeli wymagana jest przez organizatora przetargu).
 • 8. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały przyjęte, będzie zwrócone nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od daty zakończenia przetargu. Wadium złożone przez nabywcę ulega zarachowaniu na poczet ceny nabycia.
 • 9. Ofertę należy złożyć (przesłać/doręczyć) w kancelarii Oddziału w Bydgoszczy, ul. Gdańska 163A, w terminie do dnia 08.06.2022r. do godziny 9.00.
 • 10. Oferta powinna zostać zapakowana w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie oraz opisana w sposób jednoznacznie wskazujący jej charakter i przeznaczenie. Oferta powinna znajdować się w zamkniętej (zaklejonej), nieprzezroczystej kopercie, na której oferent umieszcza:
  • nazwę (imię i nazwisko) i adres oferenta;
  • nazwę i adres organizatora przetargu;
  • dopisek: „Przetarg nr 6/OB-DG/2022 – nie otwierać przed 08.06.2022 r. do godziny 12.00”.
 • 11. Oferta powinna być złożona na „Formularzu ofertowym” obowiązującym u organizatora przetargu i zawierać:
  • dane identyfikujące oferenta oraz jego dane kontaktowe;
  • oferowaną cenę netto dla wybranej/ych pozycji przetargowej/ych i warunki zapłaty;
  • oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu podlegającego przetargowi;
  • wszystkie wymienione w formularzu oświadczenia i dokumenty;
  • wykaz osób upoważnionych do reprezentowania oferenta w przetargu (upoważnienia - jeżeli są wymagane).
 • 12. Formularz ofertowy oraz Ogólne Warunki Sprzedaży, wzór umowy sprzedaży i upoważnienia można pobierać w siedzibie Oddziału w Bydgoszczy od dnia 25.05.2022 r. do dnia 07.06.2022 r., w godz. 8.00 - 14.00 oraz w dniu 08.06.2022 r., w godz. 7.00 - 9.00 pok. nr 206 lub ze strony internetowej - www.amw.com.pl, w zakładce „Uzbrojenie i sprzęt wojskowy - Sprzęt wojskowy i wyposażenie - Sprzedaż przetargowa”.
 • 13. Ogólne Warunki Sprzedaży stanowią integralną część ogłoszenia o przetargu i zawieranych umów sprzedaży w trybie przetargu.
 • 14. Oferenci składając ofertę oświadczają, że zostały im doręczone, zapoznali się i akceptują Ogólne Warunki Sprzedaży.
 • 15. Na wybrane przez organizatora przetargu pozycje przetargowe, zawarta zostanie pisemna umowa sprzedaży, która wyłącza stosowanie Ogólnych Warunków Sprzedaży tylko w zakresie uregulowanym w niej w sposób odmienny. Pisemna umowa sprzedaży może zawierać dodatkowe uregulowania nie ujęte w Ogólnych Warunkach Sprzedaży.
 • 16. Oferta niezłożona na formularzu ofertowym obowiązującym u organizatora przetargu, niekompletna bądź niezawierająca wszystkich informacji wymaganych treścią ogłoszenia i Ogólnych Warunków Sprzedaży, zostanie odrzucona.
 • 17. W razie ustalenia, że kilku Oferentów zaoferowało tę samą cenę, prowadzący przetarg postanawia o kontynuowaniu przetargu w formie licytacji między tymi Oferentami, wyznaczając jednocześnie termin i miejsce licytacji lub występuje pisemnie do Oferentów o złożenie dodatkowej oferty cenowej. Zawiadomienie Oferenta o przyjęciu oferty oznacza zawarcie umowy sprzedaży w trybie przetargu.
 • 18. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu rozpoczęcia przetargu, wycofania z przetargu poszczególnych pozycji przetargowych oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny i bez możliwości dochodzenia jakichkolwiek roszczeń oraz odszkodowań przez uczestników przetargu na każdym etapie przetargu.
 • 19. Do sprzedaży rzeczy ruchomych niekoncesjonowanych stosuje się odpowiednie przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.
 • 20. W przypadku przekroczenia terminu odbioru mienia lub odstąpienia od umowy sprzedaży przez nabywcę, Sprzedawca nalicza stosowne kary umowne, określone w Ogólnych Warunkach Sprzedaży lub w pisemnej umowie sprzedaży.
 • 21. Wymagane przez RODO informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych zostały zamieszczone na stronie internetowej www.amw.com.pl w zakładce: „Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Informacje – Polityka prywatności”, dostępne są w siedzibie Oddziału Regionalnego AMW w Bydgoszczy oraz zostaną przekazane w momencie pozyskiwania danych osobowych.
 • 22. Szczegółowe informacje dotyczące oferty bezprzetargowej sprzedaży rzeczy ruchomych niekoncesjonowanych i sklepu internetowego AMW zamieszczone są na stronie internetowej www.amw.com.pl
 • 23. Szczegółowe informacje: e-mail: m.kiciński@amw.com.pl, tel. 52 525 78 93 lub e-mail: m.jaroszewicz@amw.com.pl, tel. 52 525 78 23 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-14.30.

To może Cię zainteresować

Wszystkie pozycje przetargowe znajdują się na naszej stronie internetowej: https://amw.com.pl/pl/uzbrojenie-i-sprzet-wojskowy/sprzet-wojskowy-i-wyposazenie/sprzedaz-przetargowa-1/1790

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na Twitterze!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na Twiterze!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Wideo

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Więcej informacji na stronie głównej Express Bydgoski
Dodaj ogłoszenie