Regulamin Konkursu „Sportowiec Roku 2021”

Tomasz Bidziński
Tomasz Bidziński
Udostępnij:

Regulamin Konkursu „Sportowiec Roku 2021”

§ 1. Postanowienia ogólne

1.Organizatorem Konkursu jest spółka Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609, BDO 000020115
2.Konkurs prowadzony jest na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
3.Konkurs przeprowadzony zostanie w następujących kategoriach:
-Sportowiec Bydgoszczy
-Sportowiec Torunia
-Sportowiec Regionu

-Trener Bydgoszczy
- Trener Torunia
-Trener Regionu

-Drużyna Bydgoszczy
-Drużyna Torunia
-Drużyna Regionu

4.Ocenę merytoryczną na podstawie dorobku sportowego kandydatów przeprowadzą powołane zgodnie z pkt 9 przez Organizatora Kapituły Konkursowe, które wyłonią laureatów Konkursu. W skład Kapituł wchodzą przedstawiciele redakcji Gazety Pomorskiej, Nowości Dziennika Toruńskiego i Expressu Bydgoskiego, przedstawiciele świata sportu oraz władz samorządowych. Konkurs przeprowadzony będzie w jednym etapie. Czas trwania Konkursu ustala się na okres od 22 listopada 2021 r. do 31 grudnia 2021.
5.Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
6.Organizator zastrzega, iż Konkurs nie jest badaniem opinii publicznej, a podane wyniki odzwierciedlają wyłącznie opinię członków Kapituł Konkursowych.
7.Konkurs będzie prowadzony na łamach „Gazety Pomorskiej”(kategorie regionalne), „Nowości Dziennika Toruńskiego”(kategorie toruńskie), „Expressu Bydgoskiego”(kategorie bydgoskie) oraz na stronach serwisów pomorska.pl, nowosci.com.pl i expressbydgoski.pl z uwzględnieniem wspomnianego podziału na kategorie.
8.Konkurs przewiduje powołanie trzech niezależnych kapituł konkursowych, które będą odpowiedzialne za wyłonienie laureatów – każda w swojej kategorii (kapituła ds. kategorii toruńskich, bydgoskich i regionalnych)

§ 2. Cel Konkursu

1. Celem Konkursu jest wyłonienie najbardziej zasłużonych sportowców, trenerów i drużyn z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, którzy swoją postawą i dorobkiem sportowym promują nasz region.

§ 3. Zgłoszenia kandydatów do udziału w Konkursie

1.Konkurs ma charakter zamknięty. Kandydatów w konkursie wyłania Redakcja Nowości Dziennika Toruńskiego, Expressu Bydgoskiego i Gazety Pomorskiej.
2.Kandydatem do udziału w Konkursie może być osoba wyłącznie pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub drużyna składająca się z osób pełnoletnich mających pełną zdolność do czynności prawnych, spełniająca wymagania określone niniejszym Regulaminem.
3.Kandydatem do udziału w Konkursie może być drużyna sportowa lub osoba będąca czynnym lub byłym sportowcem lub trenerem, który reprezentuje/reprezentował region/kraj na zawodach sportowych w kraju lub/i poza jego granicami.
4.Kandydatem do udziału w Konkursie nie może być osoba wobec której toczy się postępowanie dyscyplinarne lub karne bądź też osoba negatywnie zweryfikowana przez Kapitułę Konkursu. Weryfikacja przez Kapitułę dokonywana będzie w oparciu o kryteria takie jak: nieposzlakowana (dobra) opinia, uczciwość, niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.
5.Kandydatowi przysługuje prawo żądania wycofania jego kandydatury z Konkursu, które należy przesłać na adres email: rodo.zgloszenia@polskapress.pl. W takim przypadku Organizator usunie kandydaturę najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych od zgłoszenia.
6.Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora, współpracownicy Organizatora, członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
7.Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie uczestników, tj. kandydatów, osoby zgłaszające kandydatów, którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu lub z innych przyczyn, wynikających z przepisów i norm społecznych. Konkurs ma charakter zamknięty- nie można zgłosić kandydatury z zewnątrz. Wszystkich kandydatów do oceny wyłania redakcja „Gazety Pomorskiej”, „Expressu Bydgoskiego” i „Nowości Dziennika Toruńskiego”. Kandydatury zostaną ocenione przez Kapitułę Konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń pod kątem ich zgodności z Regulaminem.

§ 4. Ocena merytoryczna kandydatów.

1.Oceny zgłoszeń i wyboru laureatów dokonają Kapituły Konkursowe powołane przez Organizatora.
2.Kapituły dokonają ocen kandydatów, na podstawie ich dorobku sportowego oraz wymagań opisanych w art.3 pkt 4.
3.Kapituły dokona oceny zgłoszonych kandydatów według następujących kryteriów:
1) Osiągnięcia sportowe – główne kryterium
2) Popularność dyscypliny sportowej
3) Konkurencja w danej dyscyplinie
Kapituła wybierze laureatów, którzy będą mieli najlepsze wyniki w powyższych kryteriach. Kapituła dokonuje wyboru zwycięzcy, biorąc pod uwagę największą liczbę punktów, które uzyskał Kandydat.
4.Organizator ogłosi wyniki Konkursu gali wręczenia nagród, która odbędzie się w 4 stycznia 2022 roku. O dokładnej dacie, godzinie i miejscu wręczenia zwycięzcy zostaną poinformowani po zakończeniu konkursu. Wyniki, w tym dane oraz wizerunek zwycięzców zostaną również opublikowane do dnia 31.01.2022 r.. na stronie internetowej w serwisie www.pomorska.pl, nowosci.com.pl. expressbydgoski.pl oraz na łamach Gazety Pomorskiej, Expressu Bydgoskiego i Nowości Dziennika Toruńskiego.

§ 5. Nagrody

1.W ramach Konkursu zostaną przyznane następujące tytuły:
-Sportowiec Bydgoszczy
-Sportowiec Torunia
-Sportowiec Regionu

-Trener Bydgoszczy
- Trener Torunia
-Trener Regionu

-Drużyna Bydgoszczy
-Drużyna Torunia
-Drużyna Regionu

2.W Konkursie przewidziano nagrody w następujących kategoriach:
-Sportowiec Bydgoszczy – miejsce 1 - statuetka oraz dyplom
-Sportowiec Bydgoszczy – miejsce 2 – dyplom
-Sportowiec Bydgoszczy – miejsce 3 – dyplom
-Sportowiec Torunia – 1 miejsce- statuetka oraz dyplom
-Sportowiec Torunia – 2 miejsce –dyplom
-Sportowiec Torunia – 3 miejsce -dyplom
-Sportowiec Regionu – 1 miejsce -statuetka oraz dyplom
-Sportowiec Regionu – 2 miejsce –dyplom
-Sportowiec Regionu – 3 miejsce -dyplom

-Trener Bydgoszczy - statuetka oraz dyplom
- Trener Torunia - statuetka oraz dyplom
-Trener Regionu - statuetka oraz dyplom

-Drużyna Bydgoszczy - statuetka oraz dyplom
-Drużyna Torunia - statuetka oraz dyplom
-Drużyna Regionu - statuetka oraz dyplom

3.Za wydanie nagród w Konkursie odpowiada Organizator.
4.Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania nagród specjalnych, ufundowanych przez Sponsorów gali.
5.Nie ma możliwości zamiany nagrody na inną ani wypłaty ekwiwalentu w formie pieniężnej.
6.Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387 z późn. zm.). W przypadku, gdy nagrody przekroczą kwotę wolną od podatku, do każdej z nagród zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna, która zostanie przeznaczona przez Organizatora na pokrycie zobowiązania podatkowego nagrodzonego uczestnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, powstałego w związku z przyznaniem nagrody w Konkursie. Podatek dochodowy zostanie przekazany przez Organizatora bezpośrednio na rachunek właściwego urzędu skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
7.Rozstrzygnięcie Konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi podczas gali sportowca roku, która odbędzie się w 4 stycznia 2022 r. W przypadku nieobecności Laureata, nagroda może zostać odebrana osobiście w siedzibie Oddziału Polska Press Bydgoszcz mieszczącej się pod adresem ul. Zamoyskiego 2 w Bydgoszczy lub może zostać dostarczona paczką pocztową lub kurierską na wskazany przez zwycięzcę adres pocztowy. W przypadku wysyłki nagród zostaną one wysłane na koszt Organizatora.
8.Organizator może przyznać dodatkowe nagrody bez zmiany, zamiany czy anulowania dotychczasowych nagród oraz bez obowiązku uiszczania z tego tytułu jakichkolwiek opłat, w tym podatków, kosztów odbioru przez Kandydata.

§ 6. Reklamacje

1.Reklamacje związane z Konkursem mogą być kierowane do Organizatora na adres e-mail joanna.wodkiewicz@polskapress.pl lub pocztą tradycyjną na adres Organizatora z dopiskiem „Sportowiec Roku”.
2.Każda reklamacja winna zawierać co najmniej wskazanie autora (imię i nazwisko oraz adres dla doręczeń) oraz zwięzły opis zarzutów.
3.Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
4.Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

§ 7. Ochrona danych osobowych

1.W wykonaniu obowiązków płynących z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Organizator podaje komplet informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych uczestników Konkursu (osób zgłaszanych i zgłaszających) w załączniku do niniejszego Regulaminu.

§ 8. Postanowienia końcowe

1.Uczestnictwo w konkursie zobowiązuje do przestrzegania regulaminu Konkursu
2.regulamin pozostaje do wglądu w siedzibie Gazety Pomorskiej przy ul. Zamoyskiego 2 w Bydgoszczy oraz w serwisie pomorska.pl

NOTA INFORMACYJNA
1. KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH?

Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02 – 672) przy ul. Domaniewskiej 45 (dalej: „my”), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy po numerem KRS 0000002408, NIP: 522-01-03-609, kapitał zakładowy: 42 000 000 zł. Nasze pozostałe dane kontaktowe to: tel. 22 201 44 00, e-mail: rodo.zgloszenia@polskapress.pl .
We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych możesz się skontaktować z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych. Kontakt ten może nastąpić na adres e-mail iod@polskapress.pl.
2. DLACZEGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Podstawowym celem, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe jest organizacja i przeprowadzenie konkursu, włącznie z obsługą skarg i reklamacji. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest tutaj umowa, zawierana przez zgłoszenie udziału w konkursie.
Jeśli wyrazisz na to odrębną zgodę wówczas będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe dla celów marketingowych z wykorzystaniem komunikacji telefonicznej lub elektronicznej.
Twoje dane będziemy także przetwarzać w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz archiwizacyjnych. W takim przypadku podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych będą przepisy prawa, które nakazują nam przetwarzanie danych w celach rozliczeniowo-podatkowych.
Zebrane dane będziemy także przetwarzać by rozwijać i monitorować naszą działalność biznesową, m.in. poprzez wykonywanie wewnętrznych analiz i statystyk oraz badań satysfakcji, co będzie następowało na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu.
Zbierane przez nas dane będziemy także przetwarzać w celu dochodzenia naszych praw i obrony przed roszczeniami, przy czym w tym wypadku dane te będziemy przetwarzać na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych.
Możemy także przetwarzać Twoje dane dla celów naszego marketingu bezpośredniego własnego oraz osób trzecich, co będzie wówczas działaniem w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych.
Jeżeli pojawią się nowe cele przetwarzania, poinformujemy Cię o tym.

3. CZY MUSISZ NAM PODAWAĆ TWOJE DANE OSOBOWE?
W przypadku zawarcia i wykonywania umowy pobieramy tylko te dane, bez których dana umowa nie może zostać wykonana. Niepodanie danych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy, spowoduje, że nie będziemy mogli jej z Tobą zawrzeć lub jej wykonać. Dotyczy to także danych, które musimy zebrać z uwagi na ciążący na nas obowiązek prawny (np. dane do faktur).
Jeżeli pozyskujemy Twoje dane w oparciu o Twoją zgodę, wówczas zgoda ta jest całkowicie dobrowolna. Jej brak spowoduje niepodjęcie działań, które wskazaliśmy w naszej prośbie o wyrażenie zgody.

4. KOMU BĘDZIEMY PRZEKAZYWAĆ TWOJE DANE?
W niektórych przypadkach, gdy będzie to niezbędne dla wykonywanych przez nas usług lub obowiązku prawnego, będziemy uprawnieni do ujawnienia Twoich danych osobowych następującym grupom odbiorców:
• naszym upoważnionym pracownikom i współpracownikom, którym Twoje dane osobowe będą ujawniane po to, by mogli wykonać swoje obowiązki,
• podmiotom, którym zlecamy wykonywanie usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych (przetwarzający/procesor) np. naszym podwykonawcom, firmom świadczącym usługi kurierskie i pocztowe, firmom windykacyjnym, dostawcom narzędzi informatycznych, członkom kapituły konkursowej.
• sądom, organom administracji publicznej, organom ścigania w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

5. JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZECHOWYWAĆ TWOJE DANE?
Okres przechowywania Twoich danych osobowych powiązany jest z celami i podstawami ich przetwarzania.
Jeśli w związku z udziałem w konkursie nabędziesz od nas za dodatkową opłatą towar lub usługę, wówczas będziemy przetwarzać Twoje dane przez okres 6 lat z uwagi na przepisy prawa podatkowego.
W pozostałych przypadkach Twoje dane przekazane nam w związku z Twoim uczestnictwem w konkursie będziemy przechowywać przez okres 6 lat z uwagi na terminy przedawnienia roszczeń oraz z uwagi na przepisy ustawy o grach hazardowych (przy loteriach).
W zakresie działań marketingowych będziemy przetwarzać Twoje dane przez okres w jakim cele wynikające ze zgody lub z naszego prawnie uzasadnionego interesu pozostają ważne, ale nie dłużej niż do chwili złożenia przez Ciebie sprzeciwu albo cofnięcia zgody, w każdym przypadku nie dłużej niż przez okres 6 lat od zakończenia konkursu.
W odniesieniu do pozostałych celów opartych na naszym uzasadnionym interesie przez okres ważności tych celów albo do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu. Jeżeli nabywamy od Ciebie prawo (np. prawo autorskie lub licencję), wówczas będziemy przetwarzać Twoje dane przez cały okres, w którym przysługuje nam to prawo lub z niego korzystamy.

6. JAKIE PRZYSŁUGUJĄ CI UPRAWNIENIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS TWOICH DANYCH?

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych posiadasz szereg uprawnień.
Posiadasz prawo do:
• żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania,
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas Twoich danych w celach marketingu bezpośredniego,
• wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże w takiej sytuacji będziemy dalej przetwarzać Twoje dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał ku temu uzasadniony powód,
• przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Twojej zgody.

Jeśli podstawą przetwarzania przez nas danych osobowych jest Twoja zgoda, wówczas posiadasz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Wszystkie powyżej wymienione uprawnienia możesz wykonać poprzez zwrócenie się na adres kontaktowy: rodo.zgloszenia@polskapress.pl albo pisemnie na nasz adres: Polska Press Sp. z o.o., ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa.
Jeżeli nasze wyjaśnienia i działania okażą się niewystarczające lub wadliwe, możesz w każdej chwili wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na Twitterze!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na Twiterze!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

miejsce #1

Huawei

Huawei Band 6 Różowy

370,99 zł249,00 zł-33%
miejsce #2

Fitbit

FITBIT Charge 5 Steel Blue Platinum Stainless Steel

952,00 zł649,00 zł-32%
miejsce #3

Samsung

Samsung Galaxy Fit2 SM-R220 Czerwony

270,47 zł189,00 zł-30%
miejsce #4

Huawei

Huawei Band 4 Czarny

137,23 zł108,28 zł-21%
miejsce #5

realme

Realme Band 2 Czarny

202,99 zł178,99 zł-12%
miejsce #6

Samsung

Samsung Galaxy Fit2 SM-R220 Czarny

249,00 zł225,13 zł-10%
Materiały promocyjne partnera

Magazyn sportowy Gol24 odc. 1 skrót

Materiał oryginalny: Regulamin Konkursu „Sportowiec Roku 2021” - Gazeta Pomorska

Więcej informacji na stronie głównej Express Bydgoski