Regulamin Akcji Bądź Eko na co dzień i Bądź Eko na wiosnę

red.
Udostępnij:

I. INFORMACJE OGÓLNE
1.Organizatorem Akcji jest Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy
ul. Domaniewskiej 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609, BDO 000020115.
2.Akcja organizowana jest lokalnie przez Oddział w Bydgoszczy, ul. Zamoyskiego 2, 85-063 Bydgoszcz.
3.Akcja odbędzie się w dniach :
•19 marca 2022 roku (sobota)
a) Włocławek - PSB Mrówka, Ul. Łęgska 16 (Parking) w godzinach od 11:00 do 17:00
•26 marca 2022r. (sobota)
b) Bydgoszcz – Centrum Handlowym FOCUS w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 39-47 – w godzinach od 11:00 do 17:00
c) Inowrocław – Galeria Solna ul, Wojska Polskiego 16 – w godzinach od 12:00 do 18:00
Akcja realizowana w podanych godzinach lub do wyczerpania zapasów, o których mowa w pkt IV.3.

4.Podmiotami odpowiedzialnymi za odbiór odpadów oraz podjęcie wszelkich czynności wymaganych przepisami prawa, w szczególności ustawą o odpadach będą:
Dla pkt. 3 a) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp z o.o.
Dla pkt. 3 b) Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o. o.
Dla pkt 3 c) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Inowrocławiu Sp. z o.o.
5.Organizator nie ma żadnych obowiązków posiadacza odpadów ani innych, o których mowa w ustawie, o której mowa pkt 4.
II. CEL AKCJI
1.Podczas akcji zbierane będą plastikowe odpady. Odpady muszą być czyste.
2.Celem Akcji jest zebranie odpadów w zamian za sadzonki roślin i przekazanie ich podmiotowi uprawnionemu do ich przetworzenia, transportu, itp. a ponadto umocnienie świadomości ekologicznej i jej promocja.
3.Organizator zastosuje wszelkie środki i wymagania sanitarne potrzebne do przeprowadzenia akcji.

III. ZASADY UCZESTNICTWA W AKCJI
1.Akcja skierowana jest do osób indywidualnych (nie dla grup zorganizowanych i firm), które w dniu zbiórki będą przebywać w Bydgoszczy, Inowrocławiu, Włocławku i Grudziądzu
2.W akcji mogą brać udział osoby pełnoletnie, mające pełną zdolność do czynności prawnych.
3.W akcji nie mogą brać udziału pracownicy oraz współpracownicy Organizatora ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
4.W akcji nie mogą brać udziału także pracownicy oraz współpracownicy podmiotów,
którym powierzono jakąkolwiek czynność związaną z akcją ani członkowie ich rodzin.
Przez członków rodzin rozumie się osoby o których mowa w pkt. 3.
5.Biorąc udział w akcji uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatną publikację wizerunku w postaci fotorelacji oraz wideo relacji umieszczanej na łamach Expressu Bydgoskiego oraz Gazety Pomorskiej, serwisu expressbydgoski.pl i pomorska.pl oraz na fanpage ’u serwisu Expressu Bydgoskiego i Gazety Pomorskiej prowadzonych na Facebooku.

IV. RODZAJ ZBIERANYCH ODPADÓW
1.Zbierane są plastikowe odpady takie jak nakrętki (PS, PP, PE/PETE, itp.) i butelki.
2.Za przekazanie:
•od 10 do 20 butelek lub od 20 do 30 nakrętek – 1 uczestnikowi akcji przysługuje 1 szt. sadzonki.

•od 21 do 30 butelek lub od 31 n do 60 nakrętek – 1 uczestnikowi przysługują 2 szt. sadzonek
•od 31 do 40 butelek lub od 61 nakrętek do 100 nakrętek - 1 uczestnikowi przysługują 3 szt. sadzonek
•powyżej 40 butelek i powyżej 100 nakrętek – 1 uczestnikowi przysługują 4 szt. sadzonek
3.Liczba sadzonek roślin jest ograniczona i wynosi 700 sztuk dla danej lokalizacji.
4.W przypadku gdy Organizator wyda wszystkie sadzonki będzie można oddać odpady, ale bez prawa żądania sadzonki.
5.Nie ma możliwości zamiany sadzonki na inny upominek ani wymiany na ekwiwalent pieniężny.
6.Biorąc udział w akcji uczestnik potwierdza, że akceptuje zasady Akcji określone
w Regulaminie.
7.Regulamin dostępny na stronach: expressbydgoski.pl i pomorska.pl
8.Prowadzona akcja związana jest z promocją i reklamą Organizatora i wartość przekazanych sadzonek nie przekracza kwoty 200 zł brutto, dlatego przekazane sadzonki są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych.

V. REKLAMACJE
1.Reklamacje związane z akcją mogą być kierowane do Organizatora tylko i wyłącznie w formie pisemnej na adres ul. Zamoyskiego 2 85-063 Bydgoszcz z dopiskiem „akcja Eko” w terminie do 7 dni roboczych od daty realizacji akcji w lokalizacji, której dotyczy reklamacja .
2.Każda reklamacja winna zawierać co najmniej wskazanie autora (imię i nazwisko oraz adres dla doręczeń) oraz zwięzły opis zarzutów.
3.Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 21 dni roboczych od daty ich otrzymania.
O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
4.Uczestnikowi akcji przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
W wykonaniu obowiązków płynących z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) Organizator podaje komplet informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych uczestników akcji w załączniku do niniejszego Regulaminu.
NOTA INFORMACYJNA

1.KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH?
Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02 – 672) przy ul. Domaniewskiej 45 (dalej: „my”), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy po numerem KRS 0000002408, NIP: 522-01-03-609, kapitał zakładowy: 42 000 000 zł. Nasze pozostałe dane kontaktowe to: tel. 48 22 201 44 00, e-mail: rodo.zgloszenia@polskapress.pl
We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych możesz się skontaktować z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych. Kontakt ten może nastąpić na adres e-mail iod@polskapress.pl.
2.DLACZEGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?
Podstawowym celem, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe jest organizacja i przeprowadzenie akcji “Bądź Eko Na Wiosnę”, włącznie z obsługą skarg i reklamacji. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest tutaj umowa, zawierana przez zgłoszenie udziału w akcji.
Jeśli wyrazisz na to odrębną zgodę wówczas będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe dla celów marketingowych z wykorzystaniem komunikacji telefonicznej lub elektronicznej.
Twoje dane będziemy także przetwarzać w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz archiwizacyjnych. W takim przypadku podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych będą przepisy prawa, które nakazują nam przetwarzanie danych w celach rozliczeniowo-podatkowych.
Zebrane dane będziemy także przetwarzać by rozwijać i monitorować naszą działalność biznesową, m.in. poprzez wykonywanie wewnętrznych analiz i statystyk oraz badań satysfakcji, co będzie następowało na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu.
Zbierane przez nas dane będziemy także przetwarzać w celu dochodzenia naszych praw i obrony przed roszczeniami, przy czym w tym wypadku dane te będziemy przetwarzać na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych.
Możemy także przetwarzać Twoje dane dla celów naszego marketingu bezpośredniego własnego oraz osób trzecich, co będzie wówczas działaniem w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych.
Jeżeli pojawią się nowe cele przetwarzania, poinformujemy Cię o tym.
3.CZY MUSISZ NAM PODAWAĆ TWOJE DANE OSOBOWE?
W przypadku zawarcia i wykonywania umowy pobieramy tylko te dane, bez których dana umowa nie może zostać wykonana. Niepodanie danych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy, spowoduje, że nie będziemy mogli jej z Tobą zawrzeć lub jej wykonać. Dotyczy to także danych, które musimy zebrać z uwagi na ciążący na nas obowiązek prawny (np. dane do faktur).
Jeżeli pozyskujemy Twoje dane w oparciu o Twoją zgodę, wówczas zgoda ta jest całkowicie dobrowolna. Jej brak spowoduje niepodjęcie działań, które wskazaliśmy w naszej prośbie o wyrażenie zgody.
4.KOMU BĘDZIEMY PRZEKAZYWAC TWOJE DANE?
W niektórych przypadkach, gdy będzie to niezbędne dla wykonywanych przez nas usług lub obowiązku prawnego, będziemy uprawnieni do ujawnienia Twoich danych osobowych następującym grupom odbiorców:
•naszym upoważnionym pracownikom i współpracownikom, którym Twoje dane osobowe będą ujawniane po to, by mogli wykonać swoje obowiązki,
•podmiotom, którym zlecamy wykonywanie usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych (przetwarzający/procesor) np. naszym podwykonawcom, firmom świadczącym usługi kurierskie i pocztowe, firmom windykacyjnym, agencjom reklamowym, dostawcom narzędzi informatycznych,
•innym odbiorcom danych – fundatorom nagród, sponsorom, naszym doradcom prawnym i podatkowym, spółkom z naszej grupy kapitałowej, bankom, firmom świadczącym usługi kurierskie i pocztowe,
•sądom, organom administracji publicznej, organom ścigania w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

5.JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZECHOWYWAC TWOJE DANE?
Okres przechowywania Twoich danych osobowych powiązany jest z celami i podstawami ich przetwarzania.
Jeśli w związku z udziałem w akcji nabędziesz od nas za dodatkową opłatą towar lub usługę, wówczas będziemy przetwarzać Twoje dane przez okres 6 lat z uwagi na przepisy prawa podatkowego.
W pozostałych przypadkach Twoje dane przekazane nam w związku z Twoim uczestnictwem w akcji będziemy przechowywać przez okres 6 lat z uwagi na terminy przedawnienia roszczeń oraz z uwagi na przepisy ustawy o grach hazardowych (przy loteriach).
W zakresie działań marketingowych będziemy przetwarzać Twoje dane przez okres w jakim cele wynikające ze zgody lub z naszego prawnie uzasadnionego interesu pozostają ważne, ale nie dłużej niż do chwili złożenia przez Ciebie sprzeciwu albo cofnięcia zgody, w każdym przypadku nie dłużej niż przez okres 6 lat od zakończenia akcji.

W odniesieniu do pozostałych celów opartych na naszym uzasadnionym interesie przez okres ważności tych celów albo do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu.

Jeżeli nabywamy od Ciebie prawo (np. prawo autorskie lub licencję), wówczas będziemy przetwarzać Twoje dane przez cały okres, w którym przysługuje nam to prawo lub z niego korzystamy.
6.JAKIE PRZYSŁUGUJĄ CI UPRAWNIENIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS TWOICH DANYCH?
W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych posiadasz szereg uprawnień.

Posiadasz prawo do:
•żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania,
•wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas Twoich danych w celach marketingu bezpośredniego,
•wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże w takiej sytuacji będziemy dalej przetwarzać Twoje dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał ku temu uzasadniony powód,
•przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Twojej zgody.

Jeśli podstawą przetwarzania przez nas danych osobowych jest Twoja zgoda, wówczas posiadasz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Wszystkie powyżej wymienione uprawnienia możesz wykonać poprzez zwrócenie się na adres kontaktowy: rodo.zgloszenia@polskapress.pl albo pisemnie na nasz adres: Polska Press Sp. z o.o., ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa.

Jeżeli nasze wyjaśnienia i działania okażą się niewystarczające lub wadliwe, możesz w każdej chwili wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na Twitterze!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na Twiterze!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Nocny Kochanek w Muzotoku - zapowiedź

Materiał oryginalny: Regulamin Akcji Bądź Eko na co dzień i Bądź Eko na wiosnę - Gazeta Pomorska

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Więcej informacji na stronie głównej Express Bydgoski