1. Express Bydgoski
  2. Komunikaty
  3. Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „JASIEŃ” ul. Damroki...
Wróć do listy komunikatów

Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „JASIEŃ” ul. Damroki 1 ogłasza

Przetarg ograniczony na:

Zimowe utrzymanie dróg dojazdowych, chodników i schodów na terenie W.S.M. „Jasień” polegające na odśnieżaniu oraz likwidacji skutków gołoledzi, celem utrzymania przejezdności dróg dojazdowych, chodników i schodów w okresie zimowym.

 

Szczegółowy zakres prac należy osobiście odbierać w sekretariacie W.S.M. „Jasień” ul. Damroki 1 (pawilon F II piętro) tel. 58-303-09-65 od dnia 17.09.2020r. w godz. 1000- 1200 (po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu) z dowodem wpłaty dokonanej na konto Spółdzielni:

SANTANDER BANK POLSKA S.A.

07 1090 1098 0000 0000 0925 9845

w kwocie 40,00 zł +VAT.

 

Wadium wynosi 3 000,00 zł /słownie: trzy tysiące złotych 00/100.

Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w dziale Technicznym tel. 58-303-09-75.

Oferty w zamkniętych i opisanych kopertach z dołączoną do materiałów potwierdzoną kopią dowodu wpłaty wadium należy składać osobiście w sekretariacie W.S.M. „Jasień” (pawilon F II p.) w dniu 01.10.2020r. w godz. od 1000 – do 1300.

Przetarg ograniczony odbywa się na podstawie Regulaminu „Organizowania przetargów udzielania zleceń…”, który znajduje się do wglądu na stronie internetowej Spółdzielni www.wsmjasien.pl

W przypadku, gdy wybrany oferent uchyli się od zawarcia umowy w terminie wskazanym przez Spółdzielnie wpłacone wadium przechodzi na rzecz Zamawiającego, co jest zgodne z zapisem ww. Regulaminu/§10 pkt 3/.

 

Zarząd W.S.M. „Jasień” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferenta oraz prawo do odwołania przetargu ograniczonego bez podania przyczyny.