1. Express Bydgoski
  2. Komunikaty
  3. Ruchomości
  4. Syndyk masy upadłości Spółdzielni Pracy Rękodzieła Ludowego...
Wróć do listy komunikatów

Syndyk masy upadłości Spółdzielni Pracy Rękodzieła Ludowego i Artystycznego „Twórczość Mazowiecka” w Tomaszowie Mazowieckim w likwidacji w

Syndyk masy upadłości Spółdzielni Pracy Rękodzieła Ludowego i Artystycznego „Twórczość Mazowiecka” w Tomaszowie Mazowieckim w likwidacji w upadłości likwidacyjnej informuje o planowanej sprzedaży z wolnej ręki następujących ruchomości (wyrobów): 82 szt. kompletu ADA, 13 szt. bieżnika RZECZYCA, 1 szt. chodnika TOMASZ, 1 szt. wełniaka BRZEZIŃSKI po cenie nie niższej niż 1 złotych za sztukę każdego z wyrobów. Oferty na zakup winny być przesłane listem poleconym na adres: Dorota Kurowska - Syndyk masy upadłości Spółdzielni Pracy Rękodzieła Ludowego i Artystycznego „Twórczość Mazowiecka” w Tomaszowie Mazowieckim w likwidacji w upadłości likwidacyjnej ul. Okoniowa 7/2,91-498 Łódź, do dnia 21 czerwca 2016 roku. Za datę złożenia oferty uznaje się datę wpływu na wskazany adres. Oferta winna zawierać: a) imię i nazwisko lub nazwę (firmę) oferenta, b) adres, w tym adres mailowy, telefon kontaktowy, c) oferowaną cenę zakupu za 1 sztukę wskazanego wyrobu, d) wskazanie przedmiotu, którego oferta dotyczy, e) oświadczenie o treści: „Oświadczam, iż wyrażam zgodę na wyłączenie rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.” Wyboru nabywcy syndyk dokona w dniu 23 czerwca 2016 r. O wyborze oferty na zakup Syndyk zawiadomi oferenta wg danych kontaktowych zawartych w ofercie - drogą mailową. Zawarcie umowy sprzedaży, zapłata oraz wydanie przedmiotów sprzedaży nastąpi w dacie i miejscu wskazanym przez syndyka. W razie braku możliwości zapłaty przez wyłonionego oferenta ceny sprzedaży w całości w dacie wyznaczonej przez syndyka do zawarcia umowy sprzedaży lub uchylania się przez oferenta od jej zawarcia wybór oferty przestaje wiązać syndyka. Ewentualne koszty sprzedaży ponosi kupujący. Zastrzega się prawo unieważnienia postępowania na sprzedaż na każdym etapie bez podania przyczyny oraz odstąpienia od wyłonienia nabywcy bez podania przyczyny. Zainteresowanych informuje się, że sprzedawane wyroby gotowe pochodzą z początku lat 90-tych XX wieku. Ze wszystkimi składnikami majątku Upadłego podlegającego sprzedaży oraz z warunkami sprzedaży można się zapoznać po uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu 725 309 313.