Wróć do listy komunikatów

Ogłoszenie

Spółdzielnia Mieszkaniowa „BISKUPIN”
ogłasza przetarg ofert pisemnych na:
MALOWANIE ELEWACJI (wraz z robotami towarzyszącymi)
W BUDYNKU PRZY:
- UL. OLSZEWSKIEGO 138-150


OFERTA WINNA ZAWIERAĆ:
- zryczałtowaną kwotę brutto (z podatkiem VAT) za malowanie elewacji wraz z robotami towarzyszącymi,
- stawkę roboczogodziny, narzuty,
- przedłożyć kosztorysy na powyższe.
Ponadto do oferty należy załączyć:
- zaświadczenie o uregulowanych zobowiązaniach finansowych w stosunku do Skarbu Państwa oraz ZUS-u (ważność do 30 dni, oryginał do wglądu w dniu przetargu),
- aktualne zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego (ważne 3 miesiące od daty wystawienia),
- kserokopię polisy, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę co najmniej równą wartości sumy swojej oferty,
- oświadczenie, że wykonawca udzieli gwarancji zabezpieczonej kaucją gwarancyjną w wysokości 5% wartości umowy,
- oświadczenie oferenta, że zobowiązuje się do zawarcia umowy, jeżeli przetarg wygra,
- oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Przetargowym Spółdzielni,
- potwierdzenie wpłaty wadium,
- referencje.
Oferty należy składać w Spółdzielni, pokój nr 15, przy ul. Jackowskiego 57 we Wrocławiu do dnia 27.08.2019 r. do godziny 14.00.
Wadium w wysokości 26.000,00 zł należy wpłacić na konto: PKO BANK POLSKI S.A. 56 1020 5242 0000 2202 0018 0554 do dnia 27.08.2019 r.
Przetarg odbędzie się w siedzibie zamawiającego w sali konferencyjnej w dniu 29.08.2019 r. o godzinie 16.00.
Dodatkowych informacji udzielał będzie: MAREK RABSZTYN – tel. 509 053 520.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.