1. Express Bydgoski
 2. Komunikaty
 3. Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa
Wróć do listy komunikatów

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa

O wszczęciu postępowania administracyjnego

o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Zgodnie z art. 49, art.10 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 256)
 w związku z art. 11d ust. 5 Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1363), Prezydent Miasta Krakowa zawiadamia,
że 16.04.2020 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne znak: AU-01-6.6740.4.9.2020.IRE na wniosek Prezydenta Miasta Krakowa działającego przez Dyrektora Zarządu Dróg Miasta Krakowa – ul. Centralna 53 Kraków, w imieniu którego przed urzędem występuje Pan Piotr Kaczmarczyk, w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia pn.: „ROZBUDOWA ULICY PODBIPIĘTY - DROGI KAT. POWIATOWEJ, KL. ZBIORCZEJ W KRAKOWIE W KM. LOKALNYM: 0+026.20 - 0+192.40 WRAZ Z: BUDOWĄ ZJAZDU PUBLICZNEGO W KM. LOK.: 0+136.65 NA DZ. 315/4 (315/1), ROZBIÓRKĄ ISTNIEJĄCYCH I BUDOWĄ NOWYCH ROWÓW PRZYDROŻNYCH W KM. LOK.: 0+040.00 - 0+182.91 WRAZ Z PRZEPUSTEM DŁ. 30M W KM. LOK.: 0+136.65, ROZBIÓRKĄ CZĘŚCI ISTNIEJĄCYCH I BUDOWĄ NOWYCH ODCINKÓW INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: SIECI OŚWIETLENIOWEJ W KM. LOK.: 0+026.20 - 0+178.77, SIECI TELETECHNICZNEJ W KM. LOK.: 0+030.85 - 0+189.00 ORAZ ROZBIÓRKĄ IST. OBIEKTU PIWNICZNEGO W KM. LOK.: 0+044.00”

zlokalizowana na działkach ewidencyjnych:

 1. a) między liniami rozgraniczającymi teren projektowanej inwestycji dla drogi powiatowej – ul. Podbipięty: 70/16 (70/6), 70/18 (70/7), 315/3 (315/1), 315/5 (315/2) oraz na części działek: 70/3, 71/5, 304/3 obr. 58 jedn. ewid. Nowa Huta
  w Krakowie,
 2. b) w terenie, dla którego istnieje potrzeba ustalenia obowiązku budowy lub przebudowy sieci: na częściach działek: 315/6 (315/2), 304/13 obr. 58 jedn. ewid. Nowa Huta,
 3. c) w terenie, dla którego istnieje potrzeba ustalenia obowiązku i terminów rozbiórki istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania: na części działki: 315/6 (315/2) obr. 58 ewid. Nowa Huta

 

* w nawiasie podano nr działki przed podziałem

 

Wniosek w przedmiotowej sprawie obejmuje zatwierdzenie podziałów nieruchomości:

Jednostka ewidencyjna Kraków-Nowa Huta obręb 58:

 1. Działka nr 70/6, dzieli się na działki:
 • nr 70/16przeznaczona pod budowę drogi powiatowej
 • nr 70/17 – pozostaje w dotychczasowym władaniu
 1. Działka nr 70/7, dzieli się na działki:
 • nr 70/18przeznaczona pod budowę drogi powiatowej
 • nr 70/19 – pozostaje w dotychczasowym władaniu
 1. Działka nr 315/1, dzieli się na działki:
 • nr 315/3przeznaczona pod budowę drogi powiatowej
 • nr 315/4 – pozostaje w dotychczasowym władaniu
 1. Działka nr 315/2, dzieli się na działki:
 • nr 315/5przeznaczona pod budowę drogi powiatowej
 • nr 315/6 – pozostaje w dotychczasowym władaniu - objęta obowiązkiem budowy i rozbiórki sieci uzbrojenia terenu

 

W związku z powyższym informuje się, że strony postępowania, mogą zapoznać się z całością dotychczas zgromadzonego materiału dowodowego i złożyć ewentualne wnioski i zastrzeżenia w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa – ul. Mogilska 41, w terminie 7 dni od daty doręczenia.

Uwagi i zastrzeżenia można także nadać przesyłką pocztową, kurierską u wybranego przez Państwa operatora, bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej na skrzynkę mailową organu uwagi-au@um.krakow.pl z wyróżnikiem sprawy w postaci jej sygnatury w tytule maila.

Odpowiedzi na wszystkie uwagi i zastrzeżenia stron postępowania zostaną zawarte w uzasadnieniu decyzji kończącej postępowanie.

Zapoznawanie się z dokumentacją będzie możliwe jedynie po uprzednim umówieniu terminu i godziny udostepnienia akt sprawy, u inspektora prowadzącego postępowanie pod nr telefonu: (12) 616 85 59.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postepowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się niniejszego obwieszczenia.