1. Express Bydgoski
  2. Komunikaty
  3. Burmistrz Obornik...
Wróć do listy komunikatów

Burmistrz Obornik ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości na własność

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

Na podstawie art. 38, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) oraz § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz.1490).

Burmistrz Obornik

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości na własność

 

 

 

 

Dane geodezyjne

Opis nieruchomości

Cena  wywoławcza

[ zł   brutto ]

 

Nr działki

ARKUSZ MAPY

Powierzchnia [ha]

KW

Położenie

200/8

4

5,6979 ha

PO1O/00029898/3

 

Łukowo

- działka nieuzbrojona, usytuowana w odległości 4 km od Obornik, 30 km od

  Poznania, w odległości ok. 150 m od drogi wojewódzkiej nr 187 relacji Pniewy –  Murowana Goslina,

- dojazd do nieruchomości drogą gruntową,

- kształt działki regularny, teren równy,

- brak ograniczeń w użytkowaniu działki,

- nieruchomość leży w strefie uzbrojenia w energię elektryczną, wodociąg wiejski i   kanalizację zbiorczą,

- w granicy działki, na nieznaczej jej części przebiega gazociąg wysokiego ciśnienia DN 100 wraz ze strefą kontrolowaną, linia elektroenergetyczna średniego napięcia 15 kV,

- zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa nieruchomość przeznaczona jest pod teren obiektów produkcyjnych, składów i   magazynów.

- poprzednie przetargi na wskazaną działkę odbyły się w dniach: 15.11.2017r., 09.04.2018r.,  21.08.2018r.

2.250.000,00 zł

 

+ koszt aktu notarialnego

 

Wadium:

450.000,00 zł

170

1.0504 ha

i 171

0.5767 ha

02

PO1O/00016791/9

 

Ocieszyn

- działki  niezabudowane, nieuzbrojone, o  kształcie wieloboku, teren płaski, w

  okolicy rowu podmokły,

- położone przy drodze krajowej nr 11, w sąsiedztwie rowu melioracyjnego oraz

  torów kolejowych –relacji: Poznań – Piła,

- leżą w strefie uzbrojenia w kanalizację deszczową – po wschodniej stronie drogi krajowej nr 11 oraz sieć wodociągową – po zachodniej stronie drogi krajowej nr  11,,

- dojazd do działek drogą wytyczoną geodezyjnie, nie urządzoną,

- zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działki

  przeznaczone są  pod  tereny  obiektów produkcyjnych, składy i magazyny lub

  zabudowę usługową,

- poprzedni przetarg na wskazaną działkę odbył się w dniu: 10.09.2018r.

 

 

 

 

1.200.000,00 zł

 

+ koszt aktu notarialnego

 

Wadium:

240.000,00 zł

(  Bliższych informacji na temat przetargu udziela się w Urzędzie Miejskim w Obornikach pokój 201 oraz pod nr tel.(0-61) 65-59-137.

¦  Przetarg odbędzie się w dniu  17 grudnia 2018 r. o godzinie  10 00 w Urzędzie Miejskim w Obornikach (sala sesyjna).

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium, na przedmiotową nieruchomość w  wysokości 20% ceny  wywoławczej, które  należy wpłacić w pieniądzu na rachunek bankowy Urzędu  Miejskiego w Obornikach PKO BP S.A. O/ Oborniki  63 1020 4128 0000 1002 0006 9955   w terminie do dnia  11 grudnia 2018r.

Za datę wniesienia wadium, uznaje się datę wpływu wymaganej kwoty na wskazany rachunek.

Osoby uczestniczące w przetargu muszą przedłożyć komisji przetargowej:dowód tożsamości, a osoby reprezentujące w przetargu osobę prawną lub fizyczną dodatkowo zobowiązane są okazać komplet dokumentów do jej reprezentowania. Osoba prawna lub fizyczna prowadząca działalność gospodarczą powinna przedstawić aktualny odpis z rejestru sądowego lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego).Małżonkowie posiadający wspólność ustawową biorą udział w przetargu osobiście lub za okazaniem pełnomocnictwa współmałżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Postąpienie wynosić będzie nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Pozostałe wadnia zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni, od dnia rozstrzygnięcia przetargu, a wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

Wszelkie koszty notarialne, sądowe i podatkowe pokrywa strona kupująca.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi.

Ogłoszenie o przetargu zamieszczone zostało na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu, w prasie lokalnej i o zasięgu krajowym oraz zamieszczone na stronie internetowej Urządu Miejskiego w Obornikach oraz na stronie www.bip.oborniki.pl

Burmistrz Obornik zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z podaniem przyczyny, informując o tym w prasie lokalnej.

Oborniki, dnia 12 października 2018 roku.