Matczyna emerytura, mama 4 plus: Od piątku, 1 marca, można składać wnioski o przyznanie rodzicielskich świadczeń uzupełniających, tzw. emerytur matczynych. Rządowy program Mama Plus zakłada m.in. minimalną emeryturę dla matek przynajmniej czwórki dzieci. Sprawdź, jakie ą kryteria przyznawania świadczenia i pobierz wniosek! [MAMA PLUS - kryteria, wniosek, świadczenia]

Matczyna emerytura, emerytura dla matek przynajmniej 4 dzieci

Od 1 marca 2019 roku można składać wnioski o tzw. emeryturę matczyną. To kolejny rządowy projekt, który ma przeciwdziałać ubóstwu. Świadczenie będzie przyznawane kobietom, które wychowały co najmniej czwórkę dzieci oraz mężczyzną na określonych warunkach. Wypłacane świadczenie będzie równe najniższej emeryturze ( od marca 2019 roku 1100 zł brutto).

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające nie jest dodatkiem do pobieranych już świadczeń, lecz emeryturami dla matek co najmniej czwórki dzieci, które nie mają niezbędnych środków do utrzymania.

Warunki i tryb przyznawania świadczenia uzupełniającego określony jest w ustawie. Wypłata świadczeń ma zapewnić środki do życia osobom, które ze względu na wychowanie dzieci zrezygnowały z zatrudnienia lub go nie podjęły.

Wychowanie co najmniej czworga dzieci oznacza, że o świadczenie mogą też ubiegać się kobiety, które wychowywały dzieci współmałżonka, dzieci przysposobione lub wychowywane w ramach rodziny zastępczej (z wyjątkiem rodziny zawodowej). Kobieta może ubiegać się o to świadczenie po ukończeniu 60 lat, mężczyzna - 65 lat.

Więcej dni wolnych od 2019 roku [projekt już w Sejmie]

Mama plus - od kiedy, zasady, ile

Kobiety, które urodziły co najmniej czwórkę dzieci mają uzyskać prawo do minimalnej emerytury, nawet jeżeli nigdy nie pracowały. Oprócz świadczenia emerytalnego program Mama Plus ma wprowadzić inne formy pomocy dla matek. Mają zostać wprowadzone darmowe leki dla kobiet w ciąży oraz premia za szybkie urodzenie kolejnego dziecka. Jeżeli dziecko urodzi się nie później niż dwa lata po pierwszym, matka otrzyma dodatkowe 3 miesiące płatnego urlopu macierzyńskiego.

Świadczenie ma być również przyznawane ojcu, który wychował co najmniej czworo dzieci - w przypadku śmierci matki dzieci albo porzucenia dzieci przez matkę.

Emerytura matczyna będzie przyznawana matce, po osiągnięciu wieku 60 lat albo ojcu po osiągnięciu wieku 65 lat, w przypadku gdy:

  • - nie posiadają niezbędnych środków utrzymania (oświadczenie, w którym wnioskodawca potwierdza czy pozostaje w zatrudnieniu lub prowadzi inną działalność zarobkową, otrzymuje świadczenia na podstawie odrębnych przepisów, posiada gospodarstwo rolne albo zaświadczenia właściwego urzędu skarbowego, które potwierdzają źródła osiąganych przychodów oraz ich wysokość);
  • - są obywatelami Polski albo posiadającymi prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej albo cudzoziemcami, do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

Świadczenie przysługiwać będzie w wysokości najniższej emerytury, a w przypadku gdy osoba zainteresowana pobiera już świadczenie z ZUS lub KRUS niższe od emerytury najniższej – będzie ono podwyższane do kwoty najniższej emerytury.

Do wniosku o emeryturę matczyną należy dołączyć akty urodzenia dzieci!

Więcej szczegółów dotyczących świadczeń można znaleźć pod linkiem: Mama 4+

WNIOSKI O RODZICIELSKIE ŚWIADCZENIE UZUPEŁNIAJĄCE (MAMA 4+) POBIERZESZ NA STRONIE MINISTERSTWA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ (KLIKNIJ, ŻEBY PRZEJŚĆ I POBRAĆ WNIOSKI)

Aktualizacja z dnia 15 lutego

Prezydent Andrzej Duda podpisał dziś ustawę o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym "Mama 4 plus". Matczyne emerytury mają być wypłacane od 1 marca 2019 r. Świadczenie ma przysługiwać matkom, które urodziły i wychowały co najmniej czworo dzieci. Projekt ustawy głosi, że emerytura dla matek będzie równa najniższej emeryturze (od marca 2019 1100 zł brutto).

FLESZ: Referendum konstytucyjne prezydenta Dudy